www.irplus.in.th Investor Relations Info : META
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (แก้ไข)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ลาออก ______________________________________________________________________ ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : ผู้จัดการแผนกบัญชี คำนำหน้าชื่อ : นางสาว ชื่อ : ธนิณัช นามสกุล : สรุปราษฎร์ วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง : 11 ม.ค. 2564 ______________________________________________________________________ แต่งตั้ง ______________________________________________________________________ ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี คำนำหน้าชื่อ : นางสาว ชื่อ : ธนิณัช นามสกุล : สรุปราษฎร์ วันที่แต่งตั้ง : 12 ม.ค. 2564 ______________________________________________________________________ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นายออง ทีฮา ตำแหน่ง : กรรมการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   12/01/21   เวลา   12:39:00