www.irplus.in.th Investor Relations Info : HTECH
มติที่ประชุมคณะกรรมการ  จ่ายปันผลเป็นเงินสด (แก้ไข)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ส.ค. 2563 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 28 ส.ค. 2563 (แก้ไข) วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข) : 27 ส.ค. 2563 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.035 จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00 ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.035 (BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 14 ก.ย. 2563 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายพีท ริมชลา ) กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   14/08/20   เวลา   13:01:02