www.irplus.in.th Investor Relations Info : EA
EA ควงพันธมิตร 3 ราย เซ็น MOU ศึกษาแหล่งน้ำสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าสปป.ลาว 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 ก.ค. 63 13:03 น.

  EA ควงพันธมิตร 3 ราย ลงนาม MOU ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าใน สปป. ลาว

  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา บริษัทและพันธมิตรอีก 3 ราย ได้แก่ (1) Chaleun Sekong Energy Company Limited, สปป. ลาว, (2) Vega Digital Company Limited, ประเทศไทย และ (3) PSL Service Sole company Limited, สปป. ลาว ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU)กับรัฐบาลสปป.ลาว เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในประเทศและจำหน่ายต่างประเทศ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

  (1) Saravan Downsteam Hydropower Project  และ (2) Phamong Hydropower Project

  โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีกำหนดการศึกษาความเป็นไปได้ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ซึ่งผู้ร่วมพัฒนาจะดำเนินการร่วมสำรวจ ศึกษาผลกระทบ และประเมินความเป็นไปได้ ภายใต้ขอบเขตการศึกษาและพัฒนา ที่กำหนดโดยรัฐบาล ของ สปป. ลาว

ลักษณะธุรกิจของ EA
EA และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม 1.) กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และสารเปลี่ยนสถานะ (ผ่านบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 2.) กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 3.) กลุ่มธุรกิจอื่นๆ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) (3.1) ธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ (3.2) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า), ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (3.3) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (3.4) ธุรกิจอื่น

 


เรียบเรียง โดย จำเนียร  พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ    โดย อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร