www.irplus.in.th Investor Relations Info : EA
การออกหุ้นกู้ (ครั้งที่ 1/2563) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   13/07/20   เวลา   12:55:38