www.irplus.in.th Investor Relations Info : HTECH
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการส่งคำถามล่วงหน้า

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   01/07/20   เวลา   12:31:52