www.irplus.in.th Investor Relations Info : HTECH
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   14/05/20   เวลา   7:13:13