www.irplus.in.th Investor Relations Info : EA
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562  ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   01/04/20   เวลา   19:58:45