www.irplus.in.th Investor Relations Info : AKR
แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทเรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตามวาระ

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   26/03/20   เวลา   17:06:09