www.irplus.in.th Investor Relations Info : BWG
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  และแจ้งมาตรการเกี่ยวกับ Covid-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   26/03/20   เวลา   12:41:22