www.irplus.in.th Investor Relations Info : SUPER
การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 750 เมกะวัตต์

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่ บจ.008/2563 25 มีนาคม 2563 เรื่อง การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 750 เมกะวัตต์ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ( บริษัท หรือ SUPER) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทย่อยของบริษัท ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 750 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมด ไม่เกิน 456,700,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 14,614,400,000 บาท* หมายเหตุ : * อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32 บาท การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 26.23 และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนจึงทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 33.45 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดเป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ( ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ) ทั้งนี้ การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) เปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทย่อยของบริษัท ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 750 เมกะวัตต์ มีรายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายจอมทรัพย์ โลจายะ) ประธานกรรมการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   25/03/20   เวลา   19:41:46