www.irplus.in.th Investor Relations Info : JMT
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMT-W2 (F53-5) ครั้งที่ 4

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5) วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 30 ก.ย. 2562 หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นสามัญ ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : JMT-W2 ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) : 0 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ : 221,997,470 (หน่วย) อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.02031 ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 18.62187 วันใช้สิทธิ : วันที่ 30 ก.ย. 2562 จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น) : 0 จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น) : 221,997,470 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ตำแหน่ง : กรรมการ นายปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   30/09/19   เวลา   19:31:14