www.irplus.in.th Investor Relations Info : JMT
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   19/09/19   เวลา   17:52:12