www.irplus.in.th Investor Relations Info : EA
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ลาออก ______________________________________________________________________ ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : ผู้จัดการแผนกบัญชี คำนำหน้าชื่อ : นาย ชื่อ : ยุทธพงษ์ นามสกุล : อาญหาญ (รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี) วันที่ลาออก : 01 ส.ค. 2562 ______________________________________________________________________ แต่งตั้ง ______________________________________________________________________ ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี คำนำหน้าชื่อ : นางสาว ชื่อ : นพมาศ นามสกุล : ชุ่มกลาง วันที่แต่งตั้ง : 01 ส.ค. 2562 ______________________________________________________________________ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ตำแหน่ง : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   05/09/19   เวลา   17:41:11