www.irplus.in.th Investor Relations Info : EA
การออกหุ้นกู้ (ครั้งที่ 2) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   15/08/19   เวลา   13:25:33