www.irplus.in.th Investor Relations Info : EA
การออกหุ้นกู้ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

ที่ : EA 6207/014LT วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การออกหุ้นกู้ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท นั้น บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 จำนวน 3,000.- ล้านบาท โดยมีข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ สรุปดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้าย จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอมร ทรัพย์ทวีกุล) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ? ข้อมูลสำคัญ ประเภทตราสาร 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 : เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 : เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สกุลเงิน สกุลเงินบาท ประเภทการเสนอขาย ? PP (II&HNW) มูลค่า/จำนวน การเสนอขาย มูลค่าการเสนอขาย จำนวนหน่วยที่เสนอขาย หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 1,000,000,000.- (หนึ่งพันล้าน) บาท ไม่เกิน 1,000,000.- (หนึ่งล้าน) หน่วย หุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่เกิน 2,000,000,000.- (สองพันล้าน) บาท ไม่เกิน 2,000,000.- (สองล้าน) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.- บาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย ? คงที่ (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.61% ต่อปี (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.61% ต่อปี ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) การไถ่ถอนก่อนกำหนด (1) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 : ไม่มี (2) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 : ไม่มี วันออกหุ้นกู้ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาการเสนอขาย วันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ / อายุตราสาร (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 / มีอายุ 3 ปี (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2572 / มีอายุ 10 ปี งวดการจ่ายดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 11 มกราคม และวันที่ 11 กรกฎาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ผู้ค้ำประกัน ไม่มี ผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ข้อจำกัดการโอน เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ในอัตราส่วน ไม่เกินกว่า 3.5 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ในปี 2562 ถึงปี 2571 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   12/07/19   เวลา   12:52:38