www.irplus.in.th Investor Relations Info : BJCHI
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (แก้ไข)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ลาออก ชื่อตำแหน่ง CFO : นางจันทร์จิรา สมัครไทย คำนำหน้าชื่อ : นาง ชื่อ : จันทร์จิรา นามสกุล : สมัครไทย วันที่ลาออก : 21 มิ.ย. 2562 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ แต่งตั้ง ชื่อตำแหน่ง CFO : ประธานเจา้หนา้ที่บัญชีและการเงิน คำนำหน้าชื่อ : นาย ชื่อ : มายังซับ นามสกุล : ชอง วันที่แต่งตั้ง : 21 มิ.ย. 2562 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นายเซิง วู ลี ตำแหน่ง : กรรมการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   11/07/19   เวลา   13:17:04