www.irplus.in.th Investor Relations Info : JMT
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   02/05/19   เวลา   18:43:05