www.irplus.in.th Investor Relations Info : EA
รายงานการลงทุนของบริษัทย่อยใน TF Tech

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

ที่ EA 6212/004LT วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง รายงานการลงทุนของบริษัทย่อยใน TF Tech เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ( บริษัทฯ ) ขอแจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย - บริษัท อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง จำกัด ( ERH ) ใน บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัด ( TF Tech ) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด ( TFG ) โดยได้เสร็จสิ้นการดำเนินการ และกำหนดจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งที่ประชุมฯ อนุมัติให้ ERH เข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TF Tech ในสัดส่วน 40% โดย TF Tech มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ (Floating Solar) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และขายให้กับ TFG และบริษัทในเครือของ TFG ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของการลงทุนปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอมร ทรัพย์ทวีกุล) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอกสารแนบ ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของการลงทุนใน บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัด 1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : วันที่ชำระค่าหุ้น : วันที่ 11 ธันวาคม 2562 กำหนดวันจดทะเบียนเพิ่มทุนของ TF Tech : วันที่ 12 ธันวาคม 2562 2. คู่สัญญา และความสัมพันธ์ : 2.1. คู่สัญญา : TF Tech มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 200,000,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น ที่ราคาพาร์ 100 บาท ต่อหุ้น ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 2.2. TF Tech มีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและปัจจุบันหลังทำรายการ ดังนี้ ก่อนรายการ ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ100 บาท แบ่งเป็น 1,000,000 หุ้น หลังเกิดรายการ ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท แบ่งเป็น 2,000,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นของ TF Tech ผู้ถือหุ้นของ TF Tech บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) 759,999 หุ้น 75.9999% TFGE 800,000 หุ้น 40.00% นางสาวกุลนิษฐ์ รัตนานนท์ 140,000 หุ้น 14.0000% นางสาวกุลนิษฐ์ รัตนานนท์ 220,000 หุ้น 11.00% นายเมธี ฉัตรฤทธิชัยกุล 50,000 หุ้น 5.0000% นายเมธี ฉัตรฤทธิชัยกุล 120,000 หุ้น 6.00% นายรัตนะ มีเต็ม 50,000 หุ้น 5.0000% นายรัตนะ มีเต็ม 60,000 หุ้น 3.00% บจ.อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง (ERH) หมายเหตุ : ERH ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น (หุ้นเดิม)จากนายเพชร นันทวิสัย ส่งผลให้ ERH เป็นผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (EGM) ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ TF Tech 1 หุ้น 0.0001% บจ.อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง (ERH) หมายเหตุ : ERH เสนอซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ที่สละสิทธิ (รวมเป็นจำนวน 799,999 หุ้น) 800,000 หุ้น 40.00% รวม 1,000,000 หุ้น 100.0000% รวม 2,000,000 หุ้น 100.00% รายชื่อกรรมการภายหลังการเข้าทำรายการ ลำดับ ชื่อกรรมการ ตำแหน่ง การถือหุ้น / สัดส่วน 1 นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน -ไม่มี- 2 นายเพชร นันทวิสัย กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน -ไม่มี- 3 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน -ไม่มี- 4 นายฉัตรพล ศรีประทุม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน -ไม่มี- 5 นายรัตนะ มีเต็ม กรรมการ 60,000 หุ้น / 3% ทั้งนี้ ก่อนเกิดรายการข้างต้น TF Tech และผู้ถือหุ้น TF Tech ไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น และไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ ERH จึงไม่มีรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนั้นรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : 3.1 ลักษณะของรายการ ERH เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TF Tech คิดเป็นสัดส่วน 40.00% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TF Tech รวมมูลค่าการลงทุน 80,000,000.00 บาท ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายการซื้อกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนได้เข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่นโดยสัดส่วนของการเข้าร่วมทุนตั้งแต่ 10% ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน 3.2 ขนาดของรายการ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น ขนาดเท่ากับ 0.11801% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (เทียบจากงบการเงินรวมงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือน (ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับ 0.00438%) ที่ผ่านมาแล้ว รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะต้องรายงานสารสนเทศหรือต้องขออนุมัติจากที่ประชุ มผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและไม่เป็นรายการเกี่ยวโยง 4. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนที่ใช้ซื้อหุ้นมาจากเงินทุนของ ERH 5. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ : เพื่อขยายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   12/12/19   เวลา   8:55:55