www.irplus.in.th Investor Relations Info : TMC
แจ้งผลการนำเสนอเพิ่มวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   07/01/19   เวลา   17:32:10