การจ่ายปันผล และกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2561 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2561 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 พ.ค. 2561 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 2561 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2561 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 26 เม.ย. 2561 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2561 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 มี.ค. 2561 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด สถานที่ประชุม : ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ ชั้น 1 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   23/02/18   เวลา   19:50:16