efinancethai

กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน ธนาคารต้องขับเคลื่อนด้วยคลาวด์ เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในยุคการแข่งขัน โดย PWC .

โดย
PWC .

:PWC
.

ธนาคารต้องขับเคลื่อนด้วยคลาวด์ เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในยุคการแข่งขัน

 

วิไลพร ทวีลาภพันทอง 
 

หัวหน้าสายงานธุรกิจที่ปรึกษา PwC ประเทศไทย 

และหัวหน้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจบริการทางการเงินเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงาน

PwC South East Asia Consulting

 

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน ถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังโลกเข้าสู่สภาวะปกติใหม่ โดยผู้บริหารมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคลาวด์ เข้ามาช่วยสร้างความคล่องตัวให้กับธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 กันอย่างแพร่หลาย 

 

ทั้งนี้ บทความ ‘Cloud-powered banking is live, and producing enormous value’ ของ PwC ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ระบุถึงประสิทธิภาพของธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์ (Cloud-powered bank) โดยอ้างอิงรายงานผลสำรวจ ‘Cloud Business Survey 2023’ ของ PwC ที่พบว่า 95% ของธุรกิจธนาคารและตลาดทุนในสหรัฐอเมริกาที่ตอบแบบสำรวจจำนวนกว่า 1,000 รายกล่าวว่า ปัจจุบันพวกเขาดำเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ หรือจะดำเนินการในอีกสองปีข้างหน้า 

 

บทความยังชี้ด้วยว่า ธุรกิจธนาคารและตลาดทุนที่ใช้คลาวด์นั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่เปลี่ยนไปใช้รูปแบบการปฏิบัติการดิจิทัล และสามารถวัดผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดีขึ้น โดย 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่า สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment: ROI) จากคลาวด์ในอัตราที่ล้ำหน้าคู่แข่ง 

 

นอกจากนี้ ผลตอบแทนการลงทุนจากการใช้คลาวด์ที่เพิ่มขึ้นยังช่วยให้องค์กรเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสร้างการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งกว่าบริษัทอื่น ๆ โดย 40% ขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์กล่าวว่า พวกเขาคาดการเติบโตของรายได้มากกว่า 15% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า เปรียบเทียบกับ 24% ของบริษัทที่เหลือในการสำรวจ

 

ทั้งนี้ การคาดการณ์เชิงบวกอาจมาจากการที่การดำเนินงานด้านการธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์ช่วยเปิดช่องทางแห่งการเติบโตใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface: API) การแชร์ข้อมูลการเงินของผู้ใช้บริการธนาคารให้แก่บุคคลอื่น (Open banking) รวมถึงสินเชื่อแบบฝังตัว หรือธนาคารเป็นบริการ (Banking-as-a-service) เป็นต้น 

 

บทความระบุว่า ธนาคารที่เปิดรับความคิดสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลจะมีความได้เปรียบมาก กว่าคู่แข่งสถาบันการเงินรายอื่น ๆ และมากกว่าผู้ประกอบการฟินเทค หรือแบรนด์ผู้บริโภคขนาดใหญ่ ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อสร้างคำแนะนำเชิงลึกที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างตรงจุด ซึ่งธนาคารที่มีความสามารถด้านดิจิทัลในระดับสูงจะสามารถแสดงให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่เห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนมาใช้บริการสถาบันการเงินที่ตอบโจทย์กว่าได้ก้าวสู่การเป็นธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์

 

บทความของ PwC ชิ้นนี้ ยังได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ให้บริการทางการเงินควรพิจารณา หากต้องการบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง ดังต่อไปนี้

 

1. ขับเคลื่อนแบบองค์รวม (Holistic) บริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์จะมีกระบวนการทำงานแบบองค์รวมไม่ว่าจะเป็นการย้ายปริมาณงาน การปรับปรุงสินทรัพย์ให้ทันสมัย ไปจนถึงการพัฒนาองค์กรให้ใช้ประโยชน์จากคลาวด์ ซึ่งวิธีการแบบผสมผสานดังกล่าว จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุด นอกจากนี้ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์ยังมีแนวโน้มที่จะสามารถรักษาจุดโฟกัสเชิงกลยุทธ์ได้เกือบสี่เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ 

 

2. ทำงานร่วมกัน (Collaborative) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) และทีมเทคโนโลยีขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์ มีแนวโน้มที่จะทำงานกับหน่วยธุรกิจหลักได้อย่างสอดคล้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการวางแผน การจัดทำงบประมาณ และการรวบรวมข้อกำหนดและความต้องการต่าง ๆ และให้ความสำคัญกับการเป็นหุ้นส่วนกับผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการบริหารงานบุคคล (ซีเอชอาร์โอ) และกลุ่มระดับผู้บริหารระดับสูงภายในบริษัท ด้วยเหตุนี้ ซีไอโอขององค์กรที่ใช้คลาวด์จะมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการให้บริการโครงการเปลี่ยนแปลงองค์กรมากกว่าซีไอโอของบริษัทอื่น ๆ

 

3. กลยุทธ์ด้านข้อมูล (Data strategy) ผู้บริหารขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์เข้าใจว่าข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และต้องจัดการข้อมูลที่ถูกเก็บไว้อย่างมหาศาลโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์และไม่ได้ถูกควบคุม โดยองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์มีแนวโน้มที่จะใช้กลยุทธ์ด้านข้อมูลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรมากกว่าบริษัทอื่น ๆ (88% เทียบกับ 59%)

 

4. ความไว้วางใจและการควบคุม (Trust and controls) องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการเปลี่ยนแปลงองค์กร ซึ่งมีองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์มีความก้าวหน้ากว่าบริษัทอื่น ๆ ในการนำแนวปฏิบัติมาใช้ป้องกันความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

 

เมื่อธุรกิจธนาคารและตลาดทุนดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจและลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้วยคลาวด์ ก็จะยิ่งมีโอกาสมากขึ้นในการกลายเป็นองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดที่ยิ่งจะทวีความคึกคักจากการแข่งขันทั้งกับผู้เล่นกลุ่มเดิมและผู้เล่นหน้าใหม่
 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh