กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน ฝ่าปัญหาความขัดแย้งของธุรกิจครอบครัว ด้วยการกำหนด “คุณค่า” ที่ชัดเจน โดย PWC .

โดย
PWC .

:PWC
.

ฝ่าปัญหาความขัดแย้งของธุรกิจครอบครัว ด้วยการกำหนด “คุณค่า” ที่ชัดเจน

โดย นิพันธ์  ศรีสุขุมบวรชัย 
หัวหน้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจครอบครัว และหุ้นส่วนสายงานภาษีและกฎหมาย บริษัท PwC ประเทศไทย

    เมื่อปลายปีที่ผ่านมา PwC ประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน FBN Asia Regional Family Business Convention ที่จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมที่เป็นเจ้าของกิจการครอบครัวจากทั่วโลกรวมถึงไทยด้วย โดยหนึ่งในหัวข้อของงานสัมมนาที่น่าสนใจในวันนั้นคือ “จริยธรรมในการทำธุรกิจครอบครัว” ซึ่งผู้นำธุรกิจครอบครัวที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อนี้ ต่างเห็นตรงกันว่า ถ้าธุรกิจครอบครัวมีการกำหนดหลักปฏิบัติและจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร ก็จะช่วยลดความขัดแย้งภายในธุรกิจครอบครัวได้

    นั่นเพราะครอบครัวนั้น ประกอบไปด้วยสมาชิกมากมายหลากหลายรุ่น ซึ่งต่างคนต่างมีหลากหลายความคิดเห็น หลากหลายความต้องการ ปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่ เกิดจากการขาดการสื่อสาร ผลประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกัน หรือโครงสร้างการบริหารแบบครอบครัวขาดแผนการสืบทอดกิจการ หรือขาดธรรมมาภิบาล เป็นต้น ซึ่งหากครอบครัวมีกำหนดหลักปฏิบัติและจริยธรรมที่ชัดเจนจะมีส่วนช่วยลดปัญหาข้างต้นไปได้มาก โดยหลักปฏิบัติและจริยธรรมที่ผมกล่าวถึงนั้น เป็นส่วนหนึ่งของ“คุณค่า” หรือ Value ของครอบครัวนั่นเอง 
    ทั้งนี้ รายงาน Global Family Business Survey 2018: The values effect ของ PwC ฉบับล่าสุดที่ได้ทำการสำรวจธุรกิจครอบครัวจำนวน 2,953 บริษัท ใน 53 ประเทศทั่วโลกระบุว่า คุณค่าของครอบครัวนี่แหละที่จะช่วยลดความขัดแย้งภายในและนำพาให้ธุรกิจครอบครัวประสบความสำเร็จ ซึ่งคุณค่าของครอบครัวนั้น ควรจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Business Objects) ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า ครอบครัวที่ใส่คุณค่าของครอบครัวและองค์กรลงไปในแผนกลยุทธ์มีการเติบโตของธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดย 53% ของกลุ่มธุรกิจครอบครัวที่มีผลการเติบโตด้วยเลขสองหลักต่อปี สามารถระบุหมวดหมู่คุณค่าขององค์กรได้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ของความเป็นเจ้าของและกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจครอบครัว
  
     นอกจากนี้ รายงานยังได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาบริษัท “Mars” หนึ่งในธุรกิจครอบครัวที่ทำธุรกิจด้านอาหารชั้นนำของโลกสัญชาติอเมริกัน ที่มีแบรนด์สินค้าประเภทช็อกโกแลตและลูกกวาดกว่า 20 แบรนด์ ผ่านการสัมภาษณ์ “วิคตอเรีย มาร์ส” ประธานกรรมการของ Mars ซึ่งเธอนั้นเป็นทายาททางธุรกิจรุ่นที่ 4ของตระกูล โดยเธอระบุว่า การกำหนดคุณค่า และหลักการดำเนินการทางธุรกิจ รวมไปถึงหลักจริยธรรม แนวคิด และนโยบายของบริษัท -ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจครอบครัวของเธอประสบความสำเร็จ 
    เธอเล่าให้ฟังว่า หลักการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของ Mars นั้น เริ่มมาจากการที่เธอได้อ่านจดหมายของบรรพบุรุษของเธอฉบับหนึ่ง ที่ได้เขียนถึงเคล็ดลับและแนวคิดที่พึงปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน ทำให้เธอทราบถึงเป้าประสงค์ของครอบครัวและธุรกิจ ช่วยให้สามารถสานต่อกิจการของครอบครัวและเจตนารมณ์ของคนรุ่นบุกเบิกได้ไม่ยาก โดยหลักปฏิบัตินี้ ครอบคลุมในหลายมิติ รวมไปถึงหลักในการคัดเลือกบุคลากรให้กับองค์กรด้วย 
    ดังนั้น เธอจึงแนะนำว่า กุญแจสำคัญคือ การเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้คนในครอบครัวและสังคมได้รับรู้ถึงจุดยืนของการดำเนินการขององค์กรตัวเอง ผ่านการจัดทำเอกสาร หรือประกาศลงบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส สร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
    อย่างไรก็ดี แม้ว่า “คุณค่า” ของครอบครัวจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่น่าแปลกที่ธุรกิจครอบครัวทั่วโลกจำนวนไม่ถึงครึ่งมีการนำคุณค่าและหลักปฏิบัติขององค์กรมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อมาดูในเชิงลึกยังพบว่า ธุรกิจครอบครัวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีสัดส่วนน้อยที่สุดจากการทำผลสำรวจนี้ ซึ่งมีเพียง 68% ที่มีการกำหนดคุณค่าและเป้าหมายขององค์กรร่วมกันไว้อย่างชัดเจน เปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ เช่น แอฟริกา (86%) ละติน อเมริกา (86%) อเมริกาเหนือ (81%) และ ยุโรป (80%)
    สำหรับประเทศไทย ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จหลายๆ แห่งล้วนมีการกำหนดคุณค่าของครอบครัวและองค์กรที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลในครอบครัวและการบริหารงาน โครงสร้างการบริหารงาน การจัดสรรผลประโยชน์ ซึ่งลงลึกไปถึงระดับการศึกษาที่คนในครอบครัวจะได้รับ รวมไปถึงวงเงินค่าใช้จ่าย ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้นำรุ่นใหม่ หรือ NextGen ของธุรกิจครอบครัวในปัจจุบัน ได้รับไม้ต่อมาจากผู้นำรุ่นก่อนต้องทำความเข้าใจ และกำหนดกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกัน 

    ด้วยเหตุนี้เครือข่ายของ PwC ทั่วโลกได้จัดตั้ง PwC NextGen Club ขึ้น ซึ่งขณะนี้มีทายาทธุรกิจครอบครัวที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี จำนวนกว่า 2,500 รายจาก 26 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง NextGen Club นี้ถือเป็นคลับที่มีโปรแกรมเทรนเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารธุรกิจครอบครัวทั่วโลก รวมถึง โอกาสที่ผู้นำธุรกิจครอบครัวจะได้สานสัมพันธ์กับครอบครัวอื่นๆ และเครือข่ายของ PwC โดยในปีนี้ PwC ประเทศไทย มีแผนการจัดตั้งNextGen Club ขึ้นมาเช่นกัน สำหรับทายาทของธุรกิจครอบครัวที่สนใจโครงการนี้ สามารถติดตามข้อกำหนด คุณสมบัติ และโปรแกรมการเรียนการสอนของ NextGen Club ได้ทาง www.pwc.com/th เร็วๆ นี้
 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh