กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน “ยกระดับทักษะพนักงาน” ภารกิจสำคัญของธุรกิจบริการทางการเงิน โดย PWC .

โดย
PWC .

:PWC
.

“ยกระดับทักษะพนักงาน” ภารกิจสำคัญของธุรกิจบริการทางการเงิน

โดย บุญเลิศ กมลชนกกุล
หัวหน้าสายงาน Clients and Markets และหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี ด้านธุรกิจบริการทางการเงิน
บริษัท PwC ประเทศไทย 

ตอนนี้หลายองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลอย่างจริงจังมากขึ้น เพราะตระหนักดีว่า หากนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานให้เร็วขึ้น ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น แถมยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจของตน นอกจากนี้ ยังเพิ่มการมีส่วนร่วมและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งทั้งหมดช่วยให้ธุรกิจได้รับประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม มีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือกำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล เพราะอย่างที่ทุกท่านทราบว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัว และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทักษะของพนักงาน รูปแบบของธุรกิจที่อาจต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลที่แตกต่างกัน และอื่น ๆ 

สำหรับวันนี้ ผมขอแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมในประเด็นนี้ โดยเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial services) 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ PwC ได้จัดทำงานรายงานที่น่าสนใจภายใต้ชื่อ Fit to compete: Accelerating digital workforce transformation in financial services1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรีย์ New world, New skills2 ระบุว่า ตอนนี้กลุ่มสถาบันการเงินทั่วโลกกำลังปฏิวัติตัวเองกันยกใหญ่ ตั้งแต่การลงทุนเรื่องระบบเทคโนโลยีและเพิ่มนวัตกรรมในองค์กร มีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อลดต้นทุน และนำ User eXperience (UX) หรือการปรับเปลี่ยนให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์การใช้งานได้ดีที่สุดมาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม กระแสของการปรับตัวผ่านการลงทุนด้านดิจิทัลด้วยเม็ดเงินจำนวนมาก ๆ กลับไม่ใช่คำตอบ เพราะอุปสรรคที่สำคัญยิ่งกว่าคือ การขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะทางด้านดิจิทัล ซึ่งในปัจจุบันพนักงานที่มีทักษะเพียบพร้อมทั้งทักษะการทำงานและทักษะทางด้านดิจิทัลนั้น หาได้ยากมากในตลาดแรงงาน ซึ่งรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินด้วย

ปัญหานี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของผู้บริหารในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินทั่วโลก โดยรายงานชี้ว่า 80% ของผู้บริหารที่ทำการสำรวจกว่า 654 คน มีความกังวลเรื่องของการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเติบโตขององค์กร ในฐานะที่ผมดูแลสายงานที่เกี่ยวข้องธุรกิจบริการทางการเงินมานาน ต้องเรียนว่า มันหมดสมัยของการทำงานแบบเดิม ๆ ครับ 

ตลาดการเงินในปัจจุบันต้องการพนักงานที่มีทักษะที่หลากหลายทั้งทักษะด้านเทคนิคการทำงาน (Technical skill) ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytical skill) และทักษะด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ซึ่งนี่ยังไม่รวมถึงทักษะทางด้านอารมณ์ (Soft skill) ด้วย ในตอนนี้แรงงานใหม่ที่ตบเข้าสู่ตลาดแรงงานยังคงมีทักษะที่จำเป็นเหล่านี้ไม่ครบหรือไม่พอ ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องสร้าง หรือยกระดับทักษะจำเป็น (Upskill) ใหม่ ๆ ให้กับพนักงานของตัวเองอีกทางหนึ่งเพื่อจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล 

ผมได้สรุป 6 ขั้นตอนสำคัญของการยกระดับทักษะพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินจากรายงานฉบับนี้มาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ครับ

1.กำหนดเป้าหมายการยกระดับทักษะดิจิทัลให้ชัดเจน โดยการลงทุนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่พนักงานนั้นจะต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่า ทำไปเพื่ออะไร เช่น บริษัทมีเป้าหมายที่จะให้พนักงานนำทักษะที่ได้ไปเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ โดยพนักงานสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือทางด้านดิจิทัลใหม่ ๆ ที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ได้

2.สื่อสารถึงคุณค่าและประโยชน์ของการยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่พนักงาน เพราะทุกคนในองค์กรควรรับรู้ถึงประโยชน์และเป้าหมายระยะยาวของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลขององค์กร เมื่อพนักงานมองเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับแล้ว ก็เป็นเรื่องง่ายที่องค์กรจะทำให้การใฝ่รู้ดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การสร้างและรับนวัตกรรมใหม่ ๆ กลายเป็นวัฒนธรรมหลักของสถานที่ทำงาน

3.ยกระดับทักษะดิจิทัลให้ทั่วถึงทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ หรือ ตำแหน่งงาน โดยองค์กรต้องยกระดับให้ครบทุกชุดทักษะ กลุ่มงาน ลักษณะข้อมูลประชากรของพนักงาน และพฤติกรรมของพนักงานด้วย

4.เชื่อมโยงโปรแกรมการยกระดับทักษะเข้ากับโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน

5.เตรียมรับมือกับแรงต่อต้านของพนักงาน เพราะการเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ ย่อมต้องเจอกับความท้าทายหรืออุปสรรคที่ไม่ได้คาดคิดบ้าง ดังนั้น ผู้บริหารต้องคิดล่วงหน้าและมีแผนสำรองเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนั้น การสื่อสารอย่างเปิดเผยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่นขึ้น

6.ประเมินผลระดับความก้าวหน้าของการยกระดับทักษะ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว

ผมหวังว่า สิ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน และองค์กรอื่น ๆ ได้นำไปปรับใช้ เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลได้อย่างราบรื่น ผมเชื่อมั่นครับว่า การยกระดับทักษะพนักงานนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยพัฒนากำลังพลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ยังถือเป็นการเตรียมประชาชนคนไทยที่กำลังความสามารถไม่ได้แพ้ใครให้มีความพร้อมสำหรับโลกของการทำงานในอนาคตด้วยครับ
 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh