กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน เคียงข้างคนไทย สู่ความยั่งยืน Sharing Economy โดย นายผยง ศรีวณิช

โดย
นายผยง ศรีวณิช

:ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
.

เคียงข้างคนไทย สู่ความยั่งยืน Sharing Economy

 

บทความ คิด ดัง ดัง 

นาย ผยง ศรีวณิช

ประธานสมาคมธนาคารไทย  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

 

เคียงข้างคนไทย สู่ความยั่งยืน

Sharing Economy

     

     แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มดีขึ้นในหลายๆ ประเทศ และเราเริ่มมีความหวังกับวัคซีน โดยมีบางประเทศอนุญาตให้ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อน แต่ยังวางใจต่อการกลับมาของการแพร่ระบาดซ้ำรอบสองไม่ได้ แม้ในประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการบริหารจัดการได้ดีอย่างจีน และนิวซีแลนด์ ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ นั่นแปลว่าวิกฤต COVID-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่นี้ยังคงต้องอยู่กับเราไปอีกสักพัก

     ดังนั้นการประคับประคองและการกระตุ้นการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจและการจ้างงาน จึงยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก และการฟื้นตัวก็จะไม่กลับไปสู่จุดเดิม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับทั้งภาครัฐบาล องค์กร ธุรกิจ เอกชน และประชาชน ที่ต้องปรับตัว ปฏิรูปกระบวนการทำงาน และเพิ่มยกระดับทักษะของแรงงาน เพื่อเตรียมพร้อมกับการเผชิญกับ NEXT Normal ในยุคของ Open Digital Economy เพื่อให้ธุรกิจสามารถยืนหยัดและมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น มีแรงงานที่มีคุณภาพมีทักษะที่เหมาะสมกับตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป สามารถพัฒนานวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดสรรทรัพยากรของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถนำไปสู่การฟื้นตัวและเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้อย่างมีเสถียรภาพ มั่นคง และยั่งยืน

     เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว ผมและทีมงานได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมโครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า ที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ Koh Tao, Better Together เกาะเต่า เป็นแหล่งดำน้ำที่มีความสวยงามทางธรรมชาติติดอันดับต้นๆ ของโลก เป็นเกาะที่อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ไทยมากที่สุดเกาะหนึ่ง ก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลไม่น้อยกว่า 5 แสนคน ที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆ มีประชากรไม่ถึง 3,000 คน บางส่วนทำอาชีพขับเรือนำเที่ยว เปิดร้านอาหาร เมื่อเกิดวิกฤต COVID-19 ชาวเกาะเต่าจึงได้รับผลกระทบโดยตรงและอย่างรุนแรง

     โครงการ Koh Tao, Better Together เป็นความร่วมมือกันระหว่าง UNDP ประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย มูลนิธิรักษ์ไทย และเทศบาลเมืองเกาะเต่า ในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนเล็กๆบนเกาะเต่า ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เป็นการร่วมมือเพื่อระดมทุนตามแนวทางของโครงการ BIOFIN หรือ The Biodiversity Finance Initiative ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบ Crowdfunding ผ่าน Digital Payment Platform ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในประเทศจะเป็นการระดมทุนผ่านระบบ e-Donation โดยใช้ Thai QR Payment ซึ่งจะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ ส่วนในต่างประเทศมีการระดมทุนผ่าน Platform ของ UNDP

     เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนนี้เป็นเสมือนทุนตั้งต้นที่นำมาสร้างอาชีพทดแทน ให้คนขับเรือในชุมชนเกาะเต่า 200 คน มีรายได้จากการทำความสะอาด เก็บขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อมบนเกาะ บนชายหาด และในทะเลรอบๆ ปลูกฝังให้เค้ามีความรัก ความเข้าใจธรรมชาติในถิ่นอาศัย และช่วยกันอนุรักษ์ ดูแลระบบนิเวศน์บนเกาะและท้องทะเล สร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จากเหตุการณ์ COVID-19 ชาวเกาะเต่าเริ่มเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบนเกาะเต่าที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนบนเกาะ หันมาคำนึงถึงอนาคตของเยาวชนบนเกาะ และมองเห็นความสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy)

     โครงการนี้เป็นต้นแบบ (Role Model) ที่ทาง UNDP และกรุงไทยได้มีโอกาสร่วมมือเข้าไปเติมเต็ม และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมเศรษฐกิจแบ่งปัน เป็น Sharing Economy ที่ภาคธุรกิจและสังคมสามารถเกื้อหนุนและเติบโตไปด้วยกันได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) กล่าวคือ ให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เท่าๆ กับการให้ความสำคัญต่อการทำธุรกิจตามหลัก ESG ย่อมาจาก Environmental, Social and Corporate Governance (การบริหารจัดการอย่างมีบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) ในขณะที่นวัตกรรมและการเติบโตของธุรกิจสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 8 (การเติบโตทางเศรษฐกิจ) และเป้าหมายที่ 9 (การพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมาย SDGs อื่นๆ ที่เหลือ เช่น ในโครงการต้นแบบนี้ช่วยสนับสนุนการสร้างชุมชนยั่งยืน (เป้าหมายที่ 11 Sustainable Community) การอนุรักษ์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล (เป้าหมายที่ 14 Life Below Water) และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านความร่วมมือระดับโลก (เป้าหมายที่ 17 Partnership for the SDGs)

     ESG เป็นแนวคิดการสร้างสังคมที่ดีผ่านการทำธุรกิจ ในปัจจุบันมีองค์กรใหญ่ๆ หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักการ ESG ที่มุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมอย่างยั่งยืน ดั่งเช่นการร่วมมือในโครงการ Koh Tao, Better Together ในครั้งนี้ทาง UNDP ธนาคารกรุงไทย มูลนิธิรักษ์ไทย และดารานักแสดงจิตอาสา ได้นำเครื่องมือทางการเงิน (crowdfunding) ซึ่งเป็นวิธีการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยใช้ระบบชำระเงินดิจิทัลในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมกันแบ่งสรรทรัพยากรจากคนที่อยากมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะเต่า ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ทางการเงินกับน้องๆ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนด้วยการนำขยะที่เก็บได้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะนักเรียน ซึ่งทางโครงการได้เปิดให้มีการระดมทุนผ่าน QR Code ของ UNDP ประเทศไทย ด้วยบริการกรุงไทย e-Donation โดยข้อมูลการบริจาคจะส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ยังลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ลดภาระการเก็บรักษาเอกสารและประหยัดเวลาของผู้บริจาค นอกจากนี้ผู้ร่วมระดมทุนสามารถติตตามมูลค่ากองทุนผ่านเวบไซต์ของ UNDP นับเป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน อย่างครบถ้วนรอบด้าน

     นอกจากนี้เรายังส่งเสริม Financial Inclusion เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ซึ่งพวกเราจะเข้าไปสนับสนุนให้ความรู้ทางการเงินกับชาวเรือบนเกาะเต่า ให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คนในชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือบริการทางการเงินต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น และยังช่วยลดปัญหาความยากจนในพื้นที่

     ผมเชื่อว่า “โลก” และ “ธุรกิจ” ต้องเติบโตไปพร้อมกันครับ ความยั่งยืนที่สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจ การพัฒนาสังคม และการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ได้ ในช่วงเวลาของการฝ่าฟันให้พ้นวิกฤต เราต้องช่วยกันดูแลสังคมและชุมชนที่เปราะบาง เพื่อให้เราทุกคนอยู่รอดไปด้วยกันและเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับ และความสำเร็จของโครงการต้นแบบนี้ จะถูกนำไปพัฒนาใช้กับชุมชนอื่นๆต่อไป นับเป็นการร่วมพัฒนาระบบโครงสร้างทางการเงินพื้นฐาน ที่จะไม่เพียงเป็นการช่วยสร้างการจ้างงานในช่วงวิกฤตเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนฐานราก ให้เข้าถึงระบบการเงินโดยใช้ digital financial technology ให้สามารถเป็นกลไกในการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนครับ

 

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh