กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน 4 แนวทางรับมือวิกฤตโควิด-19 สำหรับธุรกิจครอบครัว โดย PWC .

โดย
PWC .

:PWC
.

4 แนวทางรับมือวิกฤตโควิด-19 สำหรับธุรกิจครอบครัว

โดย นิพันธ์ ศรีสุขุมบวรชัย

หัวหน้าสายงาน Clients and Markets และหุ้นส่วนสายงานภาษีและกฎหมาย
บริษัท PwC ประเทศไทย

    
    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้คนในแต่ละประเทศต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต พฤติกรรมการใช้จ่ายและการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 

    ธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ทำให้ต้องคิดกลยุทธ์และแผนการทำงานใหม่เพื่อรับมือและตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าในสถาณการณ์เช่นนี้ ธุรกิจครอบครัวเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยเช่นกัน ธุรกิจครอบครัวในไทยซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกอุตสาหกรรม ดังนั้นผมมีคำแนะนำ4 แนวทางสำคัญของบริษัท PwC โกลบอล ให้ธุรกิจครอบครัวใช้ปรับตัว ท่ามกลางวิกฤตนี้ครับ

1. สร้างความเชื่อมั่นในจุดมุ่งหมายและคุณค่า (Purpose and Value)

    การที่จะให้ธุรกิจครอบครัวอยู่รอดได้ในสภาวะที่ไม่ปกตินั้นมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาประกอบกับความสามารถของการเป็นผู้นำของผู้บริหาร แต่เบื้องต้น ธุรกิจครอบครัวควรเน้นสร้างความมั่นใจในจุดมุ่งหมายและคุณค่าของธุรกิจก่อนสิ่งอื่นใด เพื่อรักษาความเป็นเอกภาพและสัมพันธ์กับครอบครัว พนักงาน และลูกค้า หากเสียความเชื่อมั่นในเป้าหมาย การนำธุรกิจฝ่าวิกฤตก็จะดำเนินไปด้วยความยากลำบาก สะเปะสะปะไร้ทิศทาง 

    ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ผู้นำธุรกิจครอบครัวต้องทำคือ สื่อสารจุดมุ่งหมายและคุณค่าของธุรกิจกับสมาชิกในครอบครัวอย่างชัดเจนครบถ้วนและต่อเนื่อง โดยสื่อสารบนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ แต่ยังคงรักษาเป้าหมายที่ต้องการบรรลุไว้ และต้องสนับสนุนสังคมและชุมชน โดยทำการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับสมาชิกในธุรกิจครอบครัวด้วย

2. กำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Governance)

    นอกจากจุดมุ่งหมายและคุณค่าแล้ว แนวทางที่สำคัญอีกประการสำหรับธุรกิจครอบครัวในช่วงเวลานี้คือ การกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สร้างทีมพิเศษติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานตรงต่อผู้นำธุรกิจ โดยเลือกคนจากสมาชิกในครอบครัว และพนักงานจากหลายแผนกที่มีทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมวางแผนประเมินสถานการณ์และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ  

    ซึ่งหมายความว่าผู้นำธุรกิจครอบครัวจำเป็นต้องเปิดใจต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมหาความสมดุลในประเด็นที่การตัดสินใจอาจสร้างความขัดแย้งกับความต้องการของสมาชิกครอบครัว สิ่งเหล่านี้ เป็นการสร้างวิธีการหารือระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมความสมานฉันท์ในครอบครัวรวมถึงพนักงานด้วย ดังนั้น การกำกับดูแลกิจการในสถานการณ์วิกฤตเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ธุรกิจครอบครัวอยู่รอดทั้งในระยะสั้นและยาว 

3. วางแผนความต่อเนื่องสืบทอดธุรกิจครอบครัว (Ownership Continuity)

    การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัยสำคัญทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบและต้องปรับตัว หลายธุรกิจถูกบังคับให้ใช้ออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการทำธุรกิจ นับเป็นช่วงเวลาสำคัญของธุรกิจครอบครัวที่ต้องวางแผนความต่อเนื่องของกิจการ การวางตัวผู้นำรุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัวสู่ยุคดิจิทัลในอนาคต 

    จากรายงานผลสำรวจผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ประจำปี 2562 ฉบับประเทศไทย ผู้นำรุ่นใหม่มองว่าพร้อมเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจครอบครัวสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล แต่รู้สึกไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้นำรุ่นปัจจุบัน วิกฤตหรือสถานการณ์โควิด-19 จึงเป็นบทพิสูจน์ความสามารถที่ดีสำหรับทายาทรุ่นต่อไป 

    ด้วยเหตุนี้ ผู้นำธุรกิจครอบครัวปัจจุบันควรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่รับบทบาทผู้นำในองค์กร ความสำเร็จในการอยู่รอดของธุรกิจครอบครัว คือการพึ่งพาอาศัยพลังความคิดของคนรุ่นใหม่ผสมผสานประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าได้อย่างลงตัว ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการทำธุรกิจมากขึ้น 

4. การบริหารทรัพย์สินครอบครัว (Family Wealth Management)

    ข้อแนะนำสุดท้าย ผู้นำธุรกิจครอบครัวจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ ผลกระทบ และความเสี่ยงที่มีต่อธุรกิจ เพื่อเร่งปรับการบริหารทรัพย์สินครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ อาจใช้โอกาสนี้ระบุตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อรายได้ และร่างแผนบริหารเงินให้เหมาะสมในช่วงโควิด-19 รวมถึงพิจารณาใช้ประโยชน์จากมาตรการเยียวยาและลดหย่อนภาษีของภาครัฐ เพื่อให้การเงินของธุรกิจอยู่ในสภาพคล่องให้นานที่สุด 

    ธุรกิจครอบครัวเป็นการจัดการบริหารในหลายมิติ และเมื่อเข้าสู่บริบทใหม่ จำเป็นต้องคอยรักษาความสมานฉันท์ภายในเครือญาติมากขึ้น ต้องเปิดใจกว้าง ให้โอกาสคนรุ่นใหม่รับบทผู้นำในองค์กร รวมถึงเล็งเห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนการเงินของธุรกิจ ทั้งในแง่ของควบคุมต้นทุนและใช้ประโยชน์จากมาตรการเยียวยาต่างๆ ของรัฐบาล สิ่งสำคัญในช่วงสถานการณ์นี้คือการปรับตัวและยืดหยุ่นให้มากที่สุด ผมหวังว่าแนวทางที่นำมาแบ่งปันจะช่วยทุกท่านจัดการธุรกิจให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ผมขอร่วมแสดงความห่วงใยและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแก่ทุกท่านที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันครับ 

    

    บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh