ข่าวหุ้นล่าสุด

FPT ซื้อหุ้น-ร่วมลงทุนธุรกิจให้บริการระบบปฏิบัติการอัตโนมัติในสิงคโปร์

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 เม.ย. 62 17:11 น.

  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือ FPT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงทุนใน หุ้นสามัญของ PBA International Pte. Ltd. (“PBAI”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการระบบปฏิบัติการอัตโนมัติครบวงจร (Robotics and Automation Solutions) ในประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดของ PBAI โดยซื้อ หุ้นสามัญจาก Y8P Pte. Ltd. (“Y8P”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PBA จานวนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมด และจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PBAI อีกจำนวนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมด (รวมเรียกว่า “การเข้าซื้อหุ้นใน PBAI”)
  นอกจากนี้ บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ท จากัด (“ออโตเมชั่น แอสเซ็ท”) บริษัทย่อยของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ PBA Systems Pte. Ltd. (“PBA Systems”) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PBAI เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในลักษณะบริษัทจำกัดในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการระบบปฏิบัติการอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (“บริษัทร่วมทุน”) ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน ของออโตเมชั่น แอสเซ็ท และ PBA Systems เท่ากับร้อยละ 51 และ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน ตามลำดับ โดยในเบื้องต้นบริษัทร่วมทุนจะมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท สำหรับมูลค่าการลงทุนและการพัฒนาโครงการของบริษัทร่วมทุนยังอยู่ในระหว่างการตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ลักษณะธุรกิจของ FPTรายงาน    จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด