ข่าวหุ้นล่าสุด

(เพิ่มเติม) ANAN เพิ่มทุน 1.66 พันล้านหุ้น ขาย RO - พ่วงแจกวอร์แรนต์

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -27 ก.ย. 64 13:43 น.

  ANAN ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,666 ล้านหุ้น เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม(RO) ในอัตราส่วน 4 ต่อ 1 ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.55 บาท พร้อมแจกใบสำคัญแสดงสิทธิ(ANAN-W1) ให้ผู้ถือหุ้นเดิม อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อวอร์แรนต์ 1 หน่วย

         นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ครั้งที่ 9/64 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 333,300,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 499,950,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,666,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

  ทั้งนี้ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 833,250,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (RO) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.55 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

         นอกจากนี้ อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1จำนวนไม่เกิน 833,250,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 1.65 บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี  และอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 833,250,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว  

  พร้อมมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 พ.ย.64 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงวันที่ 22-26 พ.ย.64 อย่างไรก็ดีสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

  นอกจากนี้อนุมัติกำหนดวาระการประชุม วัน เวลา และวิธีการสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/64 ในวันศุกร์ที่ 29 ต.ค.64 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/64 (Record Date) ภายในวันที่ 11 ต.ค.64

  สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ1,291.54 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้ภายในปี 65

  ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 1,374.86 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

  อย่างไรก็ตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้นเป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทจึงอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้

 

 


เรียบเรียง  ปริวัฒน์ หินพลอย 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด