ข่าวหุ้นล่าสุด

CHO ยื่นอุทธรณ์ คดีขสมก.ฟ้องเรียกค่าปรับจากสัญญาทำ E-Ticket

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -5 พ.ค. 64 9:52: น.

  CHO เผย ขสมก.ยื่นฟ้องศาลปกครองเรียกค่าปรับและค่าชดเชยรายได้ 109.9 ล้านบาท จากสัญญาเช่าระบบ E-Ticket พร้อมอุปกรณ์รถเมล์ 2,600 คัน พร้อมยื่นอุทธรณ์คำโต้แย้งและเรียกค่าเสียหายเพิ่ม หลังศาลปกครองกลางสั่ง ขสมก.ชดใช้ค่าเสียหายแค่ 2 แสนบาท จากยกเลิกสัญญาซื้อขายและซ่อมบำรุงรถเมล์ NGV

  บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ยื่นฟ้องบริษัทเป็นคดีใหม่ ต่อศาลปกครองกลางเรียกค่าเสียหายเป็นค่าปรับตามสัญญาและค่าชดเชยรายได้ค่าโดยสารจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและดอกเบี้ยผิดนัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109,924,281.33 บาท จากสัญญาให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ E-Ticket และติดตั้งระบบฯบนรถโดยสารประจาทางจานวน 2,600 คัน โดยมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายดำเนินการ เตรียมยื่นคำให้การต่อศาลต่อไป

  ขณะที่คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง จากที่บริษัทได้ยื่นฟ้อง ขสมก.ที่ได้ปฏิเสธการรับมอบงานระบบฯ และมีหนังสือยกเลิกสัญญามายังบริษัท โดยเรียกค่าเสียหายจากการลงทุน และสิทธิในค่าเช่าอันควรจะได้รับตามสัญญาเช่าฯ เป็นเงินจำนวน 1,556,074,766.36 บาท พร้อมให้ชำระดอกเบี้ยในอัตรา 7.5 ต่อปี และให้ ขสมก. คืนหลักประกันสัญญาฯ จำนวนเงิน166,500,000 บาท

  นอกจากนี้บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อโต้แย้งและเรียกค่าเสียหายเพิ่มต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 29 เม.ย.64 หลังศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา ให้เพิกถอนประกาศยกเลิกการประกวดราคาและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ ขสมก. . โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่มีประกาศยกเลิกการประกวดราคาและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว และให้ขสมก. ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 265,842 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5% ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยเห็นว่าเหตุผลของศาลฯไม่เป็นธรรม

  พร้อมกันนี้ให้ยกฟ้องคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และกระทรวงการคลัง และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่กิจการร่วมค้าฯ ด้วยเหตุผลส าคัญว่ากิจการร่วมค้าฯ ได้ทราบข้อกำหนดใน TOR ถึงสิทธิที่ ขสมก.สามารถยกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้โดยอีกฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ถือว่ากิจการร่วมค้าฯ เสี่ยงภัยเข้าทำสัญญาเอง จึงกำหนดค่าเสียหายจำนวนค่อนข้างน้อยดังกล่าว

  คดีดังกล่าวสืบเนื่องจาก กิจการร่วมค้า เจวีซีซีจึงได้ยื่นฟ้อง ขสมก. ที่ได้มีหนังสือยกเลิกการลงนามสัญญาซื้อขายและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เมื่อปี 59 หลังบริษัทเข้าร่วมประมูลในนามกิจการร่วมค้า เจวีซีซี ได้รับการประกาศให้ชนะการประกวดราคาเสนอขายจำนวนเงิน 1,735.6 ล้านบาท และจ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษารถโดยสาร NGV จำนวนเงิน 2,446.35 ล้านบาท

ลักษณะธุรกิจของ CHO
ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งผลิตและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศ สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถบัส รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน รถไฟ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถหุ้มเกราะ รถลำเลียงพล เรือรบหลวง เป็นต้น

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด