ข่าวหุ้นล่าสุด

BTS ปันผลพิเศษ 0.15 บ./หุ้น ยันดูแลผู้ถือหุ้นได้ดีกว่าการซื้อหุ้นคืน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -9 เม.ย. 63 8:38: น.

  BTS จ่ายเงินปันผลพิเศษอัตรา 0.15 บาท/หุ้น ยันท่ามกลางแพร่ระบาดโควิด-19 จ่ายปันผลพิเศษจะสามารถดูแลผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสมมากกว่าการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน

  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษทัฯ จากผลการดำเนินงานงวดเก้าเดือน (1 เมษายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562) และกำไรสะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (15 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,973.2 ล้านบาท

  โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอ และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน การจ่ายเงิน ปันผลพิเศษดังกล่าวจะสามารถดูแลผู้ถืออหุ้นได้อย่างเหมาะสมมากกว่าการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Share Repurchase Program) ของบริษทัฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลพิเศษ (Record Date) ในวนัที่ 22 เมษายน 2563 และวันกำหนดจ่ายเงินปันผลพิเศษในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2563

ลักษณะธุรกิจของ BTS
ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด