ข่าวหุ้นล่าสุด

PLANB ทุ่ม 2.88 พันลบ. ซื้อธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน จาก AQUA

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 ม.ค. 65 9:29: น.

 

  PLANB ทุ่มลงทุน 2.88 พันล้านบาท เข้าเทคโอเวอร์ 2 กิจการธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านของ AQUA คาดแล้วเสร็จ มี.ค.65 พร้อมออกหุ้นเพิ่มทุน 84 ล้านหุ้น เปิดทาง AQUA ร่วมถือหุ้นสัดส่วน 1.96%

  บริษัท แพลน บีมีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าลงทุนใน บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) หรือ AA และบริษัท บอร์ดเวย์มีเดีย จำกัด หรือ BWM ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Outof Home Media) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ AQUA มีราคาซื้อขายทั้งสิ้นประมาณ 2,882 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (ก) ราคาซื้อขายเงินสด 2,532 ล้านบาท (ข) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ(Net Working Capital)ของกิจการ ประมาณ 110-130 ล้านบาท และ (ค) สิทธิในการให้ใช้สื่อโฆษณาของบริษัทแก่ AQUA เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่มีการโอนกรรมสิทธิซื้อขายหุ้น มูลค่า 220 ล้านบาท

  ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าบริษัทจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ AQUA ภายในเดือนม.ค.65 และคาดว่าจะดำเนินการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นภายในเดือนมี.ค.65 โดยภายหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขาย AA และ BWM จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

  บริษัท อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 434,847,626.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 443,247,626.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 84,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 8,400,000 บาท เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ AQUA ราคาเสนอขายหุ้นละ7.22 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 1.96% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 606,480,000 บาท โดย AQUA ตกลงที่จะไม่ขายหุ้นของบริษัทภายในเวลา 2 ปีนับจากวันที่ได้รับหุ้นเพิ่มทุน

  ด้าน  AQUA แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ อนุมัติการจําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทย่อยซึ่งระกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) ได้แก่ (1) หุ้นสามัญจํานวน 404,430,759 หุ้นในบริษัท อควา แอด จํากัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วน 100% ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันถือในบริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จํากัด และ (2) หุ้นสามัญจํานวน 3,000,000 หุ้ในบริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จํากัด (“BWM”) คิดเป็นสัดส่วน 100% ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งปัจจุบัน
ถือหุ้นในบริษัท ส.ธนา มีเดีย จํากัด ให้แก่  PLANB เป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,881,976,008 บาท  

  บริษัทฯ จะยังคงมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และธุรกิจพลังงานที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนจะสรรหาธุรกิจที่มีศักยภาพ เหมาะสมแก่การลงทุนและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไปในอนาคต

  นอกจากนี้ยังอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PLANB จํานวน 84 ล้านหุ้น ในสัดส่วนไม่เกิน 1.96% ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคา ไม่เกินหุ้นละ 7.22 บาท รวมเป็นเงินจํานวนไม่เกิน 606.48 ล้านบาท

  บริษัทฯ จะนําเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ชําระคืนหนี้สินและเสริมสภาพคล่องของบริษัท รวมถึงใช้ในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของผู้ซื้อ เนื่องจากภายหลังจากการเข้าทําธุรกรรม ผู้ซื้อจะกลายเป็นผู้ประกอบการที่มีสื่อโฆษณานอกบ้าน (Outof Home Media) ครอบคลุมในแทบทุกพื้นที่ให้บริการซึ่งจะสามารถรองรับลูกค้าได้หลากหลายและช่วยในการตอบสนองต่อความต้องการในการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาของลูกค้าได้ดี

   และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน และช่วยให้อัตราการเติบโตทางธุรกิจและผลประกอบการของผู้ซื้อปรับตัวไปในทางที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้น นอกจากนี้จะนําเงินส่วนที่เหลือไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือใช้ในการเข้าลงทุนในลงธุรกิจอื่น ๆ

ลักษณะธุรกิจของ PLANB
บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ธุรกิจหลักดังนี้ 1. สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media) 2. สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Classic Media) 3. สื่อโฆษณาดิจิทัล (Digital Media) 4. สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต (Retail Media) 5. สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)6. สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media) และการเพ่ิมความหลากหลายด้วยการพัฒนาธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมได้แก่ สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง อาร์ทิสเมเนจเม้นท์ และอีสปอร์ตและเกมส์ออนไลน์

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh