ข่าวหุ้นล่าสุด

PPS เล็งลดสัดส่วนลงทุนพัฒนาที่ดินแหลมยามู ภูเก็ต -ชะลอออกหุ้นกู้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 ก.ย. 62 9:58: น.

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทฯ อาจจะลดสัดส่วนการลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินแหลมยามู จังหวัดภูเก็ต เหลือเพียงไม่เกิน 10% เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทนจากโครงการดังกล่าว ประกอบกับไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญหากเกิดปัญหาใดๆ ในการลงทุนโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นผู้จัดหาเงินลงทุน จึงขอชะลอการออกหุ้นกู้ (Bond) ออกไปก่อน
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ พิจารณาการเข้าลงทุนซื้อที่ดินเปล่าสำหรับทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การจัดการของบริษัทย่อย ซึ่งนับเป็นการเสริมธุรกิจใหม่ให้กับบริษัทฯ เพื่อให้มีแหล่งที่มาของรายได้ที่หลากหลาย โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกในขั้นตอนถัดไปเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
  ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาการเข้าลงทุนโครงการดังกล่าวว่าฝ่ายบริหารในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาในรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนแล้ว และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในขณะเดียวกันมีกรรมการบริษัทบางท่านได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งเกี่ยวกับภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์และขอให้เน้นพิจารณามุมมองความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว และผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็นสำคัญด้วย ดังนั้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงพิจารณาแล้วมีความเห็นในหลักการว่า บริษัทฯ อาจจะลดสัดส่วนการลงทุนลงเหลือเพียงไม่เกิน 10% เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทนจากโครงการดังกล่าว ประกอบกับไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญหากเกิดปัญหาใดๆ ในการลงทุนโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นผู้จัดหาเงินลงทุน จึงขอชะลอการออกหุ้นกู้ (Bond) ออกไปก่อน
  อนึ่งหากในอนาคตมีโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี ฝ่ายบริหารจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการลงทุนต่อไป
  จากการชี้แจงข้างต้น การเข้าลงทุนทำโครงการพัฒนาที่ดินแหลมยามู จังหวัดภูเก็ต ยังคงดำเนินการต่อไปในสัดส่วนการลงทุนที่ลดลง บริษัทฯ อาจจะมีการเติบโตที่ช้าลงกว่าแผนงานและเป้าหมายเล็กน้อย แต่ถือว่าสมเหตุสมผลสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯคาดว่าจะยอมรับได้ ทั้งนี้เมื่อมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องการลงทุนโครงการดังกล่าว บริษัทฯจะแจ้งให้นักลงทุนทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯโดยทันที

ลักษณะธุรกิจของ PPS
เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่าง ๆ (ระบบไฟฟ้า, สื่อสาร, เครื่องกล, ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด