ข่าวหุ้นล่าสุด

ก.ล.ต.ผนึก กสม.ส่งเสริม บจ.ขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืนตามหลักสิทธิมนุษยชน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 พ.ค. 62 14:22 น.

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมหารือเตรียมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs)

  นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน หารือร่วมกับนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. และคณะเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เพื่อเตรียมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน” ตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs) ที่จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

  ในงานดังกล่าว จะมีการลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ก.ล.ต. และ กสม. เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (หลักการชี้แนะฯ) มาปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Exploring Respect for Human Rights as a Driver for Business Action on Sustainable Development” โดย Dr. Surya Deva, Chair of the UN Working Group on business and human rights และเสวนา “แนวโน้มและทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภาคตลาดทุนไทย” โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และนางอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ร่วมเป็นวิทยากร ร่วมเป็นวิทยากร


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


Tags:

ก.ล.ต.
ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด