ข่าวหุ้นล่าสุด

`อินเตอร์ ฟาร์มา` ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 46 ล้านหุ้น เข้า mai

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 พ.ค. 62 15:38 น.

  บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน (ไอพีโอ) จำนวน 46 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยมี บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

  บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน ได้แก่ 1.1) ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) 1.2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products) และ 2) ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ ได้แก่ 2.1) ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Health Products) 2.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ (Livestock Products)

  บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

  โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วย นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 105.30 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.81 หลังขายหุ้นไอพีโอ จะเหลือสัดส่วนถือหุ้น ร้อยละ 51.12 นายสมพล ฤกษ์วิบูลศรี ถือหุ้น จำนวน 6.97 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.36 หลังขายหุ้นไอพีโอ จะเหลือสัดส่วนถือหุ้น ร้อยละ 3.36 นางสาวบุศรา ศรีรุ่งเรือง ถือหุ้น จำนวน 6.32 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.95 หลังขายหุ้นไอพีโอ จะเหลือสัดส่วนถือหุ้น ร้อยละ 3.07

  ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 - 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวมจำนวน 125.44 ล้านบาท 247.95 ล้านบาท 314.40 ล้านบาท และ 81.76 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้เกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากการขาย ซึ่งมีจำนวน 124.60 ล้านบาท 247.30 ล้านบาท 313.65 ล้านบาท และ 81.29 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 99.33 ร้อยละ 99.74 ร้อยละ 99.76 และร้อยละ 99.43 ของรายได้รวม ในปี 2559 - 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 ตามลำดับ และรายได้อื่นมีจำนวน 0.84 ล้านบาท 0.65 ล้านบาท 0.75 ล้านบาท และ 0.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.67 ร้อยละ 0.26 ร้อยละ 0.24 และร้อยละ 0.57 ของรายได้รวมในปี 2559 - 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 ตามลำดับ

  กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 - 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 มีจำนวน 20.07 ล้านบาท 18.91 ล้านบาท 29.06 ล้านบาท และ 1.20 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.00 ร้อยละ 7.63 ร้อยละ 9.24 และร้อยละ 1.47 ในปี 2559 - 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 ตามลำดับ


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด