ข่าวหุ้นล่าสุด

VGI เพิ่มทุน 1.22 หมื่นลบ. ขายผู้ถือหุ้นเดิม พ่วงแจกวอร์แรนต์ฟรี

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 ม.ค. 65 9:32: น.

 

  VGI เพิ่มทุน 12,1916 ล้านบาท ขายผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมแจก VGI-W3 ฟรี อัตราใช้สิทธิ 1:1 กำหนดราคาใช้สิทธิ 11.90 บ. ระดมทุนใช้เป็นเงินหมุนเวียนธุรกิจ คาดทำสัดส่วนผถห.ลดลง 18.7% - กระทบกำไรต่อหุ้น 37.50% หากใช้สิทธิเต็มจำนวน แต่ไม่กระทบราคาหุ้น

  บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/65 (วันที่ 4 มี.ค.65) เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญ ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,916,748,560 บาท

  พร้อมทั้งออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (VGI-W3) จำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

  สำหรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ที่หุ้นละ 11.90 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

  โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ VGI-W3 (Record Date) ในวันที่ 9 ก.พ.65

  ทั้งนี้ บริษัทประเมินผลกระทบในการเพิ่มทุน - ออก VGI-W3 ครั้งนี้ ว่า หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง 18.7% และไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 11.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 6.50 บาทต่อหุ้น แต่จะเกิดผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับ 37.50% หากมีการใช้สิทธิ VGI-W3 ทั้งจำนวน

  สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

ลักษณะธุรกิจของ VGI
ธุรกิจสื่อโฆษณาน ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh