ข่าวหุ้นล่าสุด

THCOM ขายหุ้นทั้งหมดใน `แคมโบเดียน ดีทีวีฯ` รับเงิน 24.64 ลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 ก.ย. 62 8:31: น.

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด (CDN หรือ บริษัทย่อย (จำนวน 1,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ CDN ให้กับ Quality TV Shopping Company Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ซึ่งไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในราคา 800 ดอลล่าร์สหรัฐต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 800,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (24,640,320 บาท)
  
โดยราคาซื้อขายเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมโดยเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยฝ่ายบริหาร และมีการชำระราคาเรียบร้อยแล้วในวันที่ 17 กันยายน 2562 ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายกัมพูชา จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้
  ปัจจุบัน CDN ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญานโทรทัศน์ในประเทศกัมพูชา มีทุนจดทะเบียน 2,400,000,000 เรียล )600,000 ดอลลาร์สหรัฐ( แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2,400,000 เรียล มีทุนชำระแล้วร้อยละ 100

ลักษณะธุรกิจของ THCOM
บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด