efinancethai

ข่าวหุ้นล่าสุด

SCC ยก `เอสซีจี เคมิคอล(SCGC)` เป็นโฮลดิ้งฯ ขายไอพีโอ 3.85 พันล้านหุ้น

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 ม.ค. 65 18:11 น.

 

   SCC เตรียมยกระดับบริษัทย่อย "เอสซีจี เคมิคอล (SCGC)" เป็นโฮลดิ้งฯ เตรียมขายไอพีโอ  3.85 พันล้านหุ้น แบ่งให้ผู้ถือหุ้นเดิม - กลุ่มที่มีสิทธิไม่เกิน 15% ระดมทุนขยายธุรกิจเคมีคอลทั้งในและตปท.

  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public
Offering : IPO) ของ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)

  โดยการนำหุ้นสามัญของ SCGC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) เป็นจำนวนไม่เกิน 25.2% ของทุนชำระแล้วของ SCGC

  ภายหลังการเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายหุ้น IPO โดยคาดว่า SCGC จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SCGC รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ
โดยภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ SCGC และ SCGC จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม

  ทั้งนี้ อนุมัติการแปรสภาพ SCGC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

  1 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของ SCGC และจำนวนหุ้นสามัญของ SCGC เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้(การแตกพาร์) จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท เป็น 10 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้น จาก 1,144,531,500 หุ้น เป็น 11,445,315,000 หุ้น ขณะที่
ทุนจดทะเบียนเท่าเดิม 114,453,150,000 บาท

  2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ SCGC จำนวน 38,546,850,000 บาท จากเดิมจำนวน 114,453,150,000 บาท เป็นจำนวน 153,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,854,685,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

  3 การจัดสรรหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 3,854,685,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาทเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-Emptive Right) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะได้กำหนดต่อไปโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ผู้ลงทุนสถาบัน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของ SCGC และ/หรือ บริษัทย่อยของ SCGC และ/หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent)ตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทของ SCGC เห็นสมควร

  ทั้งนี้ SCGC คาดว่าจะจัดสรรหุ้น IPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น(Pre-Emptive Right) ในจำนวนไม่เกินกว่า 15% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจของ SCGC นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทของ SCGC สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วน เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ในระหว่างการเสนอขายหุ้น IPO ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ SCGC เห็นสมควร ในราคาเดียวกับที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครั้งแรกตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ตามแผนการจัดสรรหุ้นส่วนเกินของ SCGC คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด โดยเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,854,685,000 หุ้น

  สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ โดยผู้ถือหุ้น จะสามารถเข้าใจกลยุทธ์และจุดเด่นของธุรกิจเคมิคอลส์ได้ อย่างชัดเจนมากขึ้น และมีโอกาสลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงอย่าง SCGC

  ส่วนประโยชน์ต่อบริษัทฯ จะช่วยลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ SCGC เนื่องจาก SCGC จะสามารถระดมทุนได้เอง ผ่านช่องทางตลาดทุน หรือช่องทางอื่น ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนประโยชน์ต่อ SCGC จะเพิ่มช่องทางในการระดมทุนของ SCGC ในอนาคต พร้อมนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO ไปใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการขยายธุรกิจด้าน HVA และ Green

ลักษณะธุรกิจของ SCC
ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. [email protected]

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh