ข่าวหุ้นล่าสุด

PACE ผิดนัดชำระหนี้กว่า 1.2 หมื่นลบ. เร่งเจรจา SCB ปรับโครงสร้างหนี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 ต.ค. 62 9:43: น.

  PACE แจงอยู่ระหว่างเจรจากับ SCB เพื่อจัดทำแผนปรับโครงสร้างการเงินและบริหารจัดการหนี้ หลังผิดนัดชำระหนี้ วงเงินรวม 2.64 พันล้านบาท ที่ครบกำหนดชำระหนี้  และยังผิดนัดหนี้อื่นอีกกว่า 9.2 พันลบ. คาดเปิดเผยรายละเอียดแผนได้ภายใน พ.ย.62 ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน หลังบริษัทเปิดเผยข้อมูลผิดนัดชำระหนี้

  บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ชี้แจงกรณีการผิดนัดชำระหนี้ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 จำนวน 2,645,126,806.88 บาท โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวมาแล้ว โดยเป็นการผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนซึ่งมีตั๋วสัญญาใช้เงินประกอบ (P/N) มีวงเงินสินเชื่อ 1,200,000,000 บาท และสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนซึ่งมีตั๋วสัญญาใช้เงิน ประกอบ (P/N) มีวงเงินสินเชื่อ 1,800,000,000 บาท และ 13,500,000 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็น 448,650,000 บาท) ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

  ทั้งนี้ SCB ได้เรียกให้บริษัทฯ ชำระหนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป คือ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

  นอกจากนี้ บริษัทยังมีการผิดนัดมูลหนี้อื่นที่มีต่อธนาคารและเจ้าหนี้รายอื่น อีกจำนวน 9.227 พันล้านบาท

  ขณะที่บริษัทมี หนี้สินรวมทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 2.08 หมื่นล้านบาท แบ่เป็น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,718,765,301 บาท
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับจากลูกค้า 3,185,422,071 บาท หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น 954,183,484 บาท หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 13,960,675,200 บาท

  บริษัทฯ จะเร่งดาเนินการปรึกษาและเจรจากับธนาคารในการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพต่อไป และเพื่อหาแนวทาง ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและรักษามูลค่าทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ รวมถึงคงไว้ซึ่งระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

  ทั้งนี้ หากแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทฯ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จะทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยรู่ ะหว่างการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จได้

  การรับผิดชอบในการชำระหนี้ของบริษัทฯ กับธนาคาร อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ เนื่องจากหนี้จำนวนดังกล่าวที่บริษัทฯ ต้องชำระคืนมีมูลค่าสูง แต่หลังจากแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการ
บริหารจัดการหนี้ของบริษัทฯ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อาจส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่หยุดการก่อสร้างมาเป็นเวลาพอสมควร จะสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จได้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

  บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการปรึกษาและเจรจากับธนาคารอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ คาดว่าจะสามารถแจ้งความคืบหน้าการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของแผน ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562

  ด้าน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ของ PACE ด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องด้วย PACE ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ แบ่งเป็น บริษัทและบริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้รวม 2,645 ล้านบาท ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 คิดเป็น 12.55% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งต้องชำระหนี้ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

  การผิดนัดดังกล่าว เป็นผลให้เกิดการผิดนัดในมูลหนี้อื่น (Cross Default) โดยที่เจ้าหนี้ยังมิได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ รวม 9,227 ล้านบาท คิดเป็น 43.76% ของสินทรัพย์รวม

  3. บริษัทจะเร่งดำเนินการปรึกษาและเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ โดยจะแจ้งความคืบหน้าภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

  4. ปัจจุบันบริษัทหยุดการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

  รายละเอียด คลิ๊ก

 

ลักษณะธุรกิจของ PACE
บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ ธุรกิจไลฟ์สไตล์รีเทลด้านอาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์ ภายใต้ของเครื่องหมายการค้า ดีน แอนด์ เดลูก้า โดยเป็นเจ้าของสาขาดีน แอนด์ เดลูก้าทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการมหานคร บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีลักษณะผสมผสาน (Mixed use) ทั้งโรงแรมระดับ 5 ดาว (บางกอก เอดิชั่น) อาคารพักอาศัยระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ (เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก) และไลฟ์สไตล์รีเทล (มหานคร คิวบ์ รีเทล ฮิลล์ และสกาย ออบเซอร์เวชั่น เดค) และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการนิมิต หลังสวน ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ บนถนนหลังสวน และโครงการมหาสมุทร ซึ่งเป็นวิลล่าตากอากาศ และคันทรี่ คลับสุดหรู ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด