ข่าวหุ้นล่าสุด

ตลท.เปิดให้เทรด HYDRO-PACE ชั่วคราว 4 มิ.ย.-3 ก.ค.63 ด้วย Cash Balance

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 พ.ค. 63 8:45: น.

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ HYDRO และ PACE ระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance หลังขึ้น SP ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.63 และจะขึ้นอีกครั้งในวันที่ 7 ก.ค.63 จนกว่าจะส่งงบการเงินครบถ้วน

  ตามที่หลักทรัพย์ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO และ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ PACE ได้ถูกสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์โดยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) มาตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 และจะครบกำหนด 3 เดือนในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินปี 2562 และปัจจุบันก็ยังไม่สามารถนาส่งงบการเงินดังกล่าวรวมถึงงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ได้

  เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ HYDRO และ PACE เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

  1. ผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชาระเงินทั้งจานวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

  2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย

  3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ HYDRO และ PACE มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่าสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ HYDRO และ PACE แล้ว ในวันทาการถัดไปราคาสูงสุดและต่าสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

  4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ดังกล่าวมารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) หรือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index) หลังจากครบกาหนดระยะเวลาการเปิดให้มีการซื้อขายชั่วคราวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ HYDRO และ PACE โดยขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินได้ครบถ้วน

  อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว และโปรดศึกษาข้อมูลของ HYDRO และ PACE โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

  ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด