ข่าวหุ้นล่าสุด

AIMIRT เปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ปลายก.ค.-ต้นส.ค.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 ก.ค. 62 10:18 น.

  กองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ AIMIRT เตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 271,250,000 หน่วย พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (Record Date) จองซื้อในวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคมนี้ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา กำหนดอัตราส่วนใช้สิทธิ์จองซื้อ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.8750 หน่วยทรัสต์ใหม่ ส่วนประชาชนทั่วไปเปิดจองซื้อวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 2 และ 5 สิงหาคมนี้ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
  
นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ AIMIRT เตรียมเปิดเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 หลังจากแบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 และแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อย
  ทั้งนี้ หน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทรัสต์ AIMIRT มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 271,250,000 หน่วย โดยการเสนอขายจะแบ่งเป็น 1) เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ออกในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 หรือประมาณ 135,625,000 หน่วย โดยกำหนดอัตราส่วนในการใช้สิทธิ์จองซื้อที่ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.8750 หน่วยทรัสต์ใหม่ สามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคมนี้
  พร้อมกันนี้ ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อ สามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 ตามสิทธิ์ เกินกว่าหรือน้อยกว่าสิทธิ์ หรือจะสละสิทธิ์ไม่จองซื้อก็ได้ โดยกรณีที่มีหน่วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่จองซื้อตามสิทธิ์แล้ว จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส่วนที่เหลือแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ที่จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 เกินกว่าสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือภายหลังจัดสรรหน่วยทรัสต์แก่ประชาชนทั่วไปหรือไม่ก็ได้ และกรณีที่มีเศษหน่วยทรัสต์จะปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด
  และ 2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่เป็นบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่ไม่ใช่บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ออกในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 หรือประมาณ 135,625,000 หน่วย โดยสามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 และ 5 สิงหาคมนี้
  โดยผู้จองซื้อทุกราย จะต้องชำระเงินจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ 11.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ 11.20 - 11.50 บาทต่อหน่วย โดยจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายในวันที่ 6 สิงหาคมนี้หลังสำรวจความต้องการจองซื้อจากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นให้แก่ผู้จองซื้อ ทั้งนี้นักลงทุนสถาบันที่ได้นำส่งใบ Bookbuilding และบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่เป็นบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทเจ้าของทรัพย์สินจะต้องชำระเงินจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ราคาเสนอขายสุดท้ายในวันที่ 6 - 7 สิงหาคมนี้ ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย
  ทั้งนี้ ภายหลังกองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 คาดว่าอัตราผลตอบแทนในปีแรกอยู่ที่ประมาณ 0.8640 - 0.8648 บาทต่อหน่วย (ประมาณการอัตราการปันส่วนกำไรสำหรับงวด 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 กรณีที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ทั้ง 4 โครงการ ไม่เกิน 4,200 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวน 271,250,000 หน่วย ภายใต้สมมติฐานว่า กองทรัสต์ประมาณอัตราการจ่ายประโยชน์ผลตอบแทนร้อยละ 100 และออกหน่วยเพิ่มเติม 271,250,000 หน่วย ที่ราคา 11.20 - 11.50 บาทต่อหน่วย)
  นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ AIMIRT กล่าวว่า กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าทรัพย์สิน 4 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,200 ล้านบาท โดยทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. ห้องเย็นโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) บนถนนสุวินทวงศ์ ของกลุ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ยูนิต พื้นที่รวมประมาณ 2,708 ตารางเมตร 2. คลังสินค้าโครงการ TIP 8 บริเวณบางนา-ตราด ของบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 4 ยูนิต พื้นที่รวมประมาณ 34,693 ตารางเมตร 3. ถังเก็บสารเคมีเหลว 61 ถัง ปริมาตรความจุถังรวมประมาณ 85,380 กิโลลิตร และคลังสินค้า 3 ยูนิต พื้นที่รวมประมาณ 16,726 ตารางเมตร ในโครงการ SCC จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) และ 4. คลังสินค้าโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด จำนวน 1 ยูนิต พื้นที่รวมประมาณ 14,600 ตารางเมตร

ลักษณะธุรกิจของ AIMIRT
ลงทุนในกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่ม JWD) ซึ่งประกอบด้วยอาคารคลังห้องเย็นจำนวน 4 อาคาร และคลังสินค้าเอกสารจำนวน 1 อาคาร และกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม TIP ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารคลังสินค้าของกลุ่มบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด (TIP) จำนวน 5 อาคาร จากโครงการทิพย์ 7

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด