ข่าวหุ้นล่าสุด

VGI ผนึก iCLK ตั้งบ.ร่วมทุน เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาออนไลน์ iCLK ในจีน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 เม.ย. 62 8:26: น.

  บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ iClick Interactive Asia Group Limited (“iCLK”) (“สัญญาร่วมทุนฯ”) โดย iCLK เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (National Association of Securities Dealers Automated Quotations หรือ NASDAQ) ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย iCLK เป็นผู้นำการให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์ในประเทศจีน
  
โดยบริษัทฯ และ iCLK จะร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (“บริษัทร่วมทุนฯ”) ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาร่วมทุนฯ โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
  ชื่อบริษัท วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี จำกัด ทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 18 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 iCLK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และผู้ร่วมลงทุนอื่น (“ผู้ร่วมลงทุน”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน
  บริษัทร่วมทุนมีขอบเขตในการประกอบธุรกิจ เป็นตัวแทนในการขายสื่อโฆษณาออนไลน์ของ iCLK ในประเทศจีน ให้กับเจ้าของสินค้าในประเทศไทยที่ต้องการทาการตลาดกลุ่มลูกค้าในประเทศจีน พัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อให้บริการในประเทศไทย ให้บริการเครื่องชาร์จอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีจอโฆษณาดิจิทัลด้วย

ลักษณะธุรกิจของ VGI
ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านและธุรกิจบริการด้านดิจิทัล

 
รายงาน    จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด