ข่าวหุ้นล่าสุด

ก.ล.ต.ลงดาบผู้แนะนำการลงทุน 1ราย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 พ.ค. 65 17:00 น.

 

  ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน 1 ราย เป็นเวลา 13 เดือน 15 วัน ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ


 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า ได้สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 รายนางสาวจินตนา ต้นงาม (นางสาวจินตนา) กรณีรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมมือกับผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ หรือข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุน ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (บล. หยวนต้า)

  โดยก.ล.ต.ได้รับรายงานการตรวจสอบจาก บล. หยวนต้า และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนเม.ย.62 ถึงเดือนม.ค.64 นางสาวจินตนาได้ตัดสินใจสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ารายหนึ่ง โดยกำหนดชื่อหลักทรัพย์ จำนวน และราคาให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าเพียงตอบรับการซื้อขายตามที่ได้รับแจ้ง ซึ่งลูกค้าไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจซื้อขายด้วยตนเอง และนางสาวจินตนาได้ยืนยันกับลูกค้าว่าจะซื้อขายให้ได้ผลกำไร โดยหากเกิดผลขาดทุน จะร่วมรับผิดชอบด้วย

  นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 15 ธ.ค.63 นางสาวจินตนายังให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมมือกับลูกค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ หรือข้อจำกัดการลงทุนของลูกค้า โดยนางสาวจินตนาโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าหลายครั้งเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดผลขาดทุนด้วย

  ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจินตนาไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงเห็นควรพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1** ของนางสาวจินตนาเป็นเวลา 13 เดือน 15 วัน

  ทั้งนี้ เนื่องจาก บล. หยวนต้า ได้ลงโทษห้ามนางสาวจินตนาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนไปแล้ว 2 เดือน จึงเหลือระยะเวลาการพักการให้ความเห็นชอบเป็นเวลา 11 เดือน 15 วัน แต่เนื่องจากระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบของนางสาวจินตนา มีอายุถึงวันที่ 31 ธ.ค.65 ก.ล.ต. จึงพักการให้ความเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธ.ค.65 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปของนางสาวจินตนาจากวันที่ 31 ธ.ค.65 จนครบกำหนด 11 เดือน 15 วัน โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.65

  ในการดำเนินการข้างต้น ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนมประกอบการพิจารณาแล้วด้วย

  ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนระมัดระวังและไม่มอบหมายให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อขายแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการให้บุคคลอื่นสั่งซื้อขายแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ และควรหมั่นตรวจสอบเอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ และรายงานหลักทรัพย์คงเหลือเป็นประจำ ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หากมีข้อสงสัยควรติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์โดยเร็ว

_____________________________

  *ข้อ 23 (2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

  ** ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 หมายถึง ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนได้ทุกประเภท เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh