ข่าวหุ้นล่าสุด

PTT ซื้อคืนหุ้นกู้ 2 ชุด 1.74 หมื่นลบ. พร้อมให้บ.ย่อยออกชุดใหม่ทดแทน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -22 ต.ค. 62 14:46 น.

  PTT ซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนด 2 ชุดเดิม วงเงินรวม 1.74 หมื่นล้านบาท ส่ง บ.ย่อย PTT TCC ออกหุ้นกู้ชุดใหม่วงเงินเดิมทดแทน ชุดแรกวงเงิน 7.42 พันล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 5.875% ต่อปี อีกรุ่นวงเงิน 9.99 พันล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 4.5% ต่อปี นำเงินให้ปตท.กู้ยืม บริหารสภาพคล่อง

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า สืบเนื่องจากบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศจำนวน 2 ชุดให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ ในชื่อ U.S.$350,000,000 5.875% Senior Notes due 2035 (“หุ้นกู้ชุดปี 2035”) และหุ้นกู้ชื่อ U.S.$600,000,000 4.500% Senior Notes due 2042 (“หุ้นกู้ชุดปี 2042”) (รวมหุ้นกู้ชุดปี 2035 และหุ้นกู้ชุดปี 2042 เรียกว่า “หุ้นกู้ชุดเดิม”) เมื่อปี 2548 และ 2555 ตามลำดับ

  ปตท. ได้มีการดำเนินการบริหารสภาพคล่องโดยการทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดเดิม และจัดให้บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTT TCC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตท. ดำเนินการออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ทดแทนหุ้นกู้ชุดปี 2035 และ หุ้นกู้ชุดปี 2042 ที่ให้ผลตอบแทนในอัตราเท่าเดิมตามลำดับ
โดย ปตท. ค้่ำประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดที่ออกใหม่ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ดังกล่าว เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่แสดงเจตนาขายหุ้นกู้ชุดเดิมแก่ ปตท.

  ปตท. ได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้ชุดปี 2035 คิดเป็นจำนวนเงินต้นทั้งสิ้น 244,955,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 7,417,237,400 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 30.28 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) และได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้ชุดปี 2042 คิดเป็นจำนวนเงินต้นทั้งสิ้น 330,090,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า ประมาณ 9,995,125,200 บาท โดยระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้ชุดเดิมแสดงความจำนงขายคืนหุ้นกู้ชุดเดิมทั้งสองชุดดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

  ทั้งนี้ PTT TCC จะได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุดต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ แก่ผู้ที่แสดงเจตนาเสนอขายหุ้นกู้ชุดเดิมต่อ ปตท. ให้แล้วเสร็จในวันครบชำระเงิน กล่าวคือวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยหุ้นกู้ 2 ชุดประกอบด้วย หุ้นกู้ในชื่อ U.S. 5.875% Senior Notes due 2035 (“หุ้นกู้ใหม่ชุดที่ 1”) มีเงินต้นจำนวน 244,955,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 7,417,237,400 บาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2578 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 5.875 ต่อปี

  และ หุ้นกู้ในชื่อ U.S. 4.500% Senior Notes due 2042 (“หุ้นกู้ใหม่ชุดที่ 2”) มีเงินต้นจำนวน 330,090,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 9,995,125,200 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2585 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 4.500 ต่อปี และหุ้นกู้ใหม่ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ใหม่ชุดที่ 2 รวมเรียกว่า “หุ้นกู้ชุดใหม่” โดย ปตท. ได้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ชุดใหม่

  สำหรับเงินที่ได้รับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ ปตท. เพื่อบริหารสภาพคล่องต่อไป

ลักษณะธุรกิจของ PTT
ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด