ข่าวหุ้นล่าสุด

SAFARI เพิ่มทุน 650 ล้านหุ้น ขาย PP-ทุ่ม 5.5พันลบ.ผุด`คาร์นิวัล เมจิก`

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -6 ธ.ค. 62 8:34: น.

  SAFARI เตรียมขายหุ้นเพิ่มทุน 650.78 ล้านหุ้นขายให้ PP ภายในเดือน มิ.ย.63 ระดมเงินชำระหุ้นกู้-ตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดไถ่ถอน พร้อมเพิ่มงบลงทุน โครงการ "คาร์นิวัลเมจิก" จ.ภูเก็ต เป็น 5.5 พันล้านบาท มั่นใจได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว

  บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAFARI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (PP) จำนวน 650,789,079 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 2,871,210,921 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 3,522,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.48 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน โดยจะใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ ก.ล.ต.เห็นชอบเพื่อกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุน คาดจะดำเนินการขายหุ้นเพิ่มทุนภายในเดือน มิ.ย.63 และนำเงินใช้ตามวัตถุประสงค์ในไตรมาส 3/63

  ทั้งนี้การเพิ่มทุน เพื่อชาระคืนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินที่จะครบกาหนดไถ่ถอนในปี 2563 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 2,568.30 ล้านบาท และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน ซึ่งมีหนี้ทั้งสิ้น 916.07 ล้านบาท

  นอกจากนี้ได้อนุมัติการเพิ่มงบลงทุนสร้างและดำเนินธุรกิจโครงการธีมปาร์คแห่งใหม่ ในโครงการคาร์นิวัลเมจิก (โครงการ CM) ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนโดยอ้อมผ่านบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) จากเดิมงบลงทุน 3,570 ล้านบาท เป็น 5,568 ล้านบาท เนื่องจากการก่อสร้าง มีงานตกแต่งปลีกย่อยที่ควรจะเพิ่มเติมรายละเอียดความสวยงามให้ทั้งโครงการมีความสมบูรณ์มากที่สุด และทำให้ต้องเลื่อนเปิดให้บริการจากปลายปี 2562 เป็นไตรมาส 1/63

  ทั้งนี้คาดว่าโครงการ CM จะได้รับการตอบรับที่ดีกว่า เพราะสภาวะการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตน่าจะฟื้นกลับมาได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติอีกครั้ง

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ SAFARI
ธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการในรูปสวนสัตว์เปิด สวนน้ำ และ Theme Park

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด