ข่าวหุ้นล่าสุด

(เพิ่มเติม)GPSC เข้าซื้อโซลาร์ฟาร์ม 39.5MW ลุยเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -27 มี.ค. 63 13:34 น.

  GPSC เข้าซื้อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยจำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิตรวม 39.5 เมกะวัตต์ ผ่าน'โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์' ขยายพอร์ตรายได้พลังงานทดแทน ขับเคลื่อนธุรกิจตามยุทธศาสตร์การเพิ่มสัดส่วนพลังงานทางเลือก

  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (“สัญญาซื้อขายหุ้นฯ”) วันที่ 26 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้บรรลุผลสำเร็จตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions precedent) ตามสัญญาซื้อขายหุ้นฯ และได้ดำเนินการเข้าถือหุ้น จำนวนร้อยละ 100 ของบริษทั เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จำกัด บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด บริษัท พี.พี. โซล่า จำกัด และบริษัท เทอร์ร่าฟอร์ม โกลบอล โอเปอเรติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เสร็จสิ้นแล้ว

  ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 9 โครงการ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิจิตร สุพรรณบุรี ลพบุรี และขอนแก่น โดยมีกำลังการผลิต รวม 39.5 เมกะวตัต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) อายุสัญญา 25 ปี ปัจจุบันดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และมีอายสุัญญาคงเหลือจนถึงปี 2582 - 2583 โดยบริษทัฯ ได้เข้าซื้อกิจการผ่าน บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (Global Renewable Power Co., Ltd. หรือ GRP) เป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

  นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (Global Renewable Power Co., Ltd. หรือ GRP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GPSC ได้บรรลุความสำเร็จการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ในสัดส่วน 100% ใน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็น.พี.เอส.สตาร์กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด, บริษัท พี.พี. โซล่า จำกัด และ บริษัท เทอร์ร่าฟอร์ม โกลบอล โอเปอเรติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้พัฒนาโซลาร์ฟาร์มรวมกัน 9 โครงการ กำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 39.5 เมกะวัตต์

  ทั้งนี้ โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 9 โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย ลพบุรี สุพรรณบุรี พิจิตร และ ขอนแก่น ปัจจุบันสามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟเป็นระยะเวลา 25 ปี จนถึงปี 2582 - 2583 โดยแบ่งเป็น สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า หรือ Adder ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย (สำหรับช่วง 10 ปีแรกของสัญญา) ในสัดส่วน 3.6 เมกะวัตต์ และ สัญญาในรูปแบบ Feed-in Tariff หรือ FiT อัตรา 5.66 บาทต่อหน่วย ในสัดส่วน 35.9 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2557-2558

  “หลังจากประสบความสำเร็จในการทำรายการในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เต็มงวดตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานในด้านของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า และการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก” นายชวลิตกล่าว

  อย่างไรก็ตาม แผนการพัฒนากำลังการผลิตใหม่ในปี 2563-2566 บริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่วนต่อขยายของบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด (NNEG Expansion) โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร Rayong Waste to Energy (WTE) โครงการ เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยูนิต (ERU) และโครงการ SPP Replacement ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ซึ่งขณะนี้ทุกโครงการมีความคืบหน้าในการพัฒนาตามแผน และมั่นใจว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ลักษณะธุรกิจของ GPSC
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มปตท. ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างความยั่งยืนในระดับสากล

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด