ข่าวหุ้นล่าสุด

SABUY เพิ่มทุน 726ล้านหุ้น ลุย 2 ธุรกิจ-ซื้อหุ้น AIT -รองรับวอร์แรนต์

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 มิ.ย. 65 11:39 น.

 

  SABUY เพิ่มทุน 726 ล้านหุ้น ใช้ลงทุนใหม่ทั้งใน "iSoftel - MKO" พร้อมจ่ายค่าซื้อหุ้น AIT และ AIT-W2 จาก "อานนท์ชัย" ผถห.ใหญ่ และรองรับ SABUY-W2 ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ยกเลิกไป

 

  บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า คณะกรรมการอนุมัติ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 726,335,581 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - เพิ่มทุน ให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) และเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนอีก 29.90 ล้านหุ้น ดังนี้
  1 .นายอานนท์ชัย วีระประวัติ จำนวน 17,592,920 หุ้น ราคาจองซื้อ 28.25 บาทต่อหุ้น
  2. บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 8,742,857 หุ้น ราคาจองซื้อ 28.00 บาท/หุ้น
  3.บริษัท อุ๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3,571,428 หุ้น ราคาจองซื้อ 28.00 บาท/หุ้น
  4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น คิดเป็น 5.59% เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

  5.  จัดสรร 616,428,376 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ มีรายละเอียดดังนี้* เพิ่มสัดส่วนลงทุนใน iSoftel เป็น 51%

  ตามที่บริษัทเคนเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ในสัดส่วน 25.01% โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel 99.99%) จากบริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (ISF Holding) โดยวัตถุประสงค์ เพื่อขยายกิจการในธุรกิจการให้บริการและพัฒนาระบบโอนสายอัตโนมัติ ระบบฝากข้อความ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร และธุรกิจการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร

  ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างบริษัทและ iSoftel จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าลงทุนใน iSoftel โดย บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนใน iSoftel จากเดิมซึ่งบริษัทฯ จะเข้าลงทุนในสัดส่วน 25.01% เป็น 51% หรือคิดเป็นจานวน 51,000 หุ้น และ บริษัทฯ และ iSoftel จะเปลี่ยนวิธีการเข้าลงทุน จากเดิมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ iSoftel จาก ISF Holding เป็นการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดจาก ISF Holding

  ซึ่งบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 8,742,857 หุ้น ให้แก่ ISF Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท

 

* ลงทุนใน " อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์" รุกสื่อโฆษณา

  - มีมติเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของลงทุนในบริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จำกัด (MKO) ในสัดส่วน 50% และจะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของลงทุนใน บริษัท เรดเฮ้าส์ ดิจิทัล จำกัด (RH) ในสัดส่วน 50% ของ RH โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดจาก บริษัท อุ๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จากัด (MKO Holding) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างในการรองรับการทำธุรกรรมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน MKO และ RH โดยจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,571,428 หุ้น ให้แก่ MKO Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท

  โดยการลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกิจการในธุรกิจการให้บริการการตลาดและสื่อทางดิจิทัศน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ Ecosystem และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการเข้าถึงลูกค้า การสร้างชื่องทางการสื่อสารและโฆษณาถึงกลุ่มลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง สร้าง brand และ product awareness ในกลุ่มลูกค้าต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และยังเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า โดยสามารถทาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าในกลุ่มเข้าสู่ MKO และ RH เพื่อให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคและเกิดการนาเสนอสินค้าและบริการจาก Ecosystem ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

* ซื้อหุ้น AIT และ AIT-W2 จาก "อานนท์ชัย วีระประวัติ" รวม 989 ลบ.

  - อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญ และใบสาคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ของ AIT จากนายอานนท์ชัย วีระประวัติ ผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT โดยซื้อหุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น หรือ 2.91% ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 อีก 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท

  ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าลงทุนใน AIT บริษัทฯ จะมีสิทธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ดังกล่าวกับ AIT ในราคาใช้สิทธิหน่วยละ 2 บาท รวมเป็นเงิน 280,000,000 บาท ดังนั้น หากบริษัทฯ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ทั้งจำนวน การเข้าลงทุนใน AIT ของบริษัทจะมีมูลค่าขนาดรายการทั้งสิ้น 989,400,000 บาท

  โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้น และ AIT-W2 ให้แก่นายอานนท์ชัย เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 25,111,504 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด

 

* ออก SABUY-W2 ชุดใหม่แทนชุดเดิม

  - บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 ( SABUY-W2 ชุดใหม่) แทน SABUY-W2 ชุดเดิม ที่ต้องยกเลิกจากปัญหาทางเทคนิค จำนวน 616,428,376 หน่วย ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ SABUY-W2 ชุดใหม่ 2 ก.ย.65 โดยกำหนด 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 5 บาท

  ซึ่งบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน 616,428,376 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่

ลักษณะธุรกิจของ sabuy
1. ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า เติมสบายพลัส และการจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดและเงินผ่อน 2. การจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เวนดิ้ง พลัส 3. ให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร รวมถึงการให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมศูนย์อาหาร 4. ธุรกิจรับชำระเงินและเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet, e-money)

 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh