ข่าวหุ้นล่าสุด

CIVIL ได้ฤกษ์เทรดวันแรก 27 ม.ค.นี้ โชว์กำไร 9 เดือนปี 64 โต 160%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 ม.ค. 65 11:11 น.

  ตลท.พร้อมรับ " ซีวิลเอนจีเนียริง (CIVIL)" เข้าซื้อขายในตลาดฯ 27 ม.ค.65 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,220 ล้านบาท ระดมเงินจัดซื้อเครื่องจักร รองรับงานมากขึ้นในอนาคต พร้อมโชว์ผลงาน 9 เดือนปี 64 กำไรโต 160% แตะ 170 ล้านบาท หลังรายได้งานรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้น

  นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท. ยินดีต้อนรับ บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “CIVIL” ในวันที่ 27 ม.ค.65

  CIVIL ประกอบธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการในแนวราบ 2) ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและวัสดุก่อสร้างประเภทอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างของกลุ่มบริษัท 3) ธุรกิจให้เช่าอาคารและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยบริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาอย่างยาวนาน และมีความชำนาญในงานโครงการแนวราบ ได้แก่ งานทาง ทางรถไฟ ท่าอากาศยาน เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ กลุ่มลูกค้าหลักได้แก่หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่มีศักยภาพ โดย ณ 30 พ.ย.64 บริษัทมีงานที่อยู่ระหว่างส่งมอบ 16,813 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ไปจนถึงปี 67

  CIVIL มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้น 700 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกระหว่างวันที่ 19 – 21 ม.ค.65 ในราคาหุ้นละ 4.6 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 920 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,220 ล้านบาท

  การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) 16.8 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ไตรมาส 4 ของปี 63 - ไตรมาส 3 ของปี 64) เท่ากับ 191.62 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.27 บาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

  นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CIVIL เปิดเผยว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ CIVIL จะได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของบริษัท และเชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ และสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุน

  โดยบริษัทฯ มีแผนจะขยายการรับงานของภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระจายโครงสร้างรายได้เพิ่มเติมจากงานภาครัฐ โดยจะนำเงินจากการระดมทุนไปซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ นอกจากนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งจะใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

  CIVIL มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

  ทั้งนี้ หลัง IPO จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บจก. อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง ถือหุ้นรวม 64.29% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

  CIVL รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3/64 มีกำไรสุทธิ 57.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 14.66 ล้านบาทส่งผลให้งวด 9 เดือนปี 64 มีกำไรสุทธิ 170.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 160% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 65.44 ล้านบาท

  โดยงวด 9 เดือนปี 64 มีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 3,532.14 ล้านบาท เพ่มขึ้น 29.90% จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากความคืบหน้าโครงการงานท่าอากาศยานในจังหวัดตรัง และระนอง และโครงการงานทางต่างๆ รวมถึงรับรู้รายได้ค่าเค (K) จากโครงการที่ได้ส่งมอบในอดีต

  นอกจากนี้มีรายได้จากงานจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 179.25 ล้านบาท ลดลง 24.13% จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากแนวโน้มการปรับตัวสูงขึ้นของราคาวัสดุโภคภัณฑ์ ส่งผลให้ผู้รับเหมาช่วงบางส่วนชะลอสั่งซื้อ

  ส่วนต้นทุนรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ 3,140.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.59% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 11.08% จากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้งานรับเหมาก่อสร้างทางและงานท่าอากศยานที่มีอัตรากำไรขั้นต้นมากกว่างานรถไฟ


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh