ข่าวหุ้นล่าสุด

NOBLE แจ้ง `ธงชัย บุศราพันธ์`เข้าถือหุ้น 23.32% ตลท.ปลด H บ่ายนี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -25 เม.ย. 62 13:58 น.

  บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า นายธงชัย บุศราพันธ์ เข้าถือหุ้น 23.32% ตลท.ปลดเครื่องหมาย H รอบบ่ายนี้
  บริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ Big Lot หลายรายการ โดยการทำรายการดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป
  1. nCrowne Pte. Ltd.ก่อนการซื้อขายหุ้น 113,661,323 หุ้น สิทธิออกเสียง 24.90% จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย 5,477,653 หุ้น สิทธิออกเสียง 1.20% หลังการซื้อขายหุ้น 108,183,670 หุ้น สิทธิออกเสียง 23.70%
  2. นายธงชัย บุศราพันธ์ ก่อนการซื้อขายหุ้น 20,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 0.00% จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย 106,439,302 หุ้น สิทธิออกเสียง 23.32% หลังการซื้อขายหุ้น 106,459,302 หุ้น สิทธิออกเสียง 23.32%
  3. นายกิตติ ธนากิจอำนวย ก่อนการซื้อขายหุ้น 221,223,559 หุ้น สิทธิออกเสียง 48.46% จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย 135,152,296 หุ้น สิทธิออกเสียง 29.61% หลังการซื้อขายหุ้น 86,071,263 หุ้น สิทธิออกเสียง 18.86%
  บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นที่ทำรายการว่า การซื้อขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามนัยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทัง้ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียกให้มีการประชุมเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารโดยด่วนวันนี้และบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งมติการประชุมให้ท่านทราบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยเร็วต่อไป
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE) รอบบ่าย วันที่ปลดเครื่องหมาย 25 เม.ย. 2562 เหตุผลเปิดเผยสารสนเทศสำคัญแล้ว

ลักษณะธุรกิจของ NOBLE
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รับจ้างก่อสร้าง ให้เช่าและให้บริการ

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด