ข่าวหุ้นล่าสุด

LANNA ขอขยายเวลาทำ"ดิว ดิลิเจนท์"เหมืองถ่านหินในอินโดฯ อีก 2 เดือน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -8 เม.ย. 63 17:26 น.

  LANNA ขยายเวลาเข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย ออกไปอีก 2 เดือนจนถึง 31 พ.ค.63

  บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) หรือ LANNA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ขยายระยะเวลาที่ LANNA จะเข้าไปลงทุนในโครงการสัมปทาน เหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียของ PKN ออกไปอีก 2 เดือนจนถึงวันที 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ เพือให้ LANNA สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล (Due Diligence) ที่จะใช้ในการตัดสินใจให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนก่อน

  ตามที่บริษัท ได้ทําข้อตกลงเมือวันที 27 ธันวาคม 2562 เพือขยาย ระยะเวลาที LANNA จะเข้าไปลงทุนในโครงการสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (“PKN”) ออกไปอีก 3 เดือนจนถึงวันที 30 มีนาคม 2563 ดังความละเอียดตามหนังสือทีอ้างถึง แล้วนัน โดยทีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทังในประเทศไทยและอินโดนีเซีย ส่งผลกระทบทํา ให้คู่สัญญาทีเกียวข้องไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จได้ภายในวันที 30 มีนาคม 2563 ตามทีกําหนดไว้เดิม คู่สัญญาทุก ฝ่ายทีเกียวข้องจึงได้ทําข้อตกลงเมือวันที 27 มีนาคม 2563 เพือขยายระยะเวลาที LANNA จะเข้าไปลงทุนในโครงการสัมปทาน เหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียของ PKN ออกไปอีก 2 เดือนจนถึงวันที 31 พฤษภาคม 2563

  ทังนีเพือให้ LANNA สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล (Due Diligence) ทีจะใช้ในการตัดสินใจให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนก่อน

ลักษณะธุรกิจของ LANNA
ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจถ่านหินในประเทศ : นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่าย 2. ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ : เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยนำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่น ในแถบภูมิภาคเอเชีย

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด