ข่าวหุ้นล่าสุด

PLANB ทุ่ม 2.88 พันลบ. ฮุบธุรกิจสื่อโฆษณา AQUA-ดันรายได้ปีนี้ 6 พันลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 ม.ค. 65 14:17 น.

  PLANB หวังรายได้ปีนี้ 6 พันล้านบาท หลังทุ่มงบ 2.88 พันล้านบาท เข้าเทคโอเวอร์ 2 กิจการธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านของ AQUA ผงาดขึ้น พร้อมตั้งเป้ารายได้แตะ 1 หมื่นล้านบาทในปี 68 ฟาก AQUA ลุ้นปีนี้กำไรโต หลายขายธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน และเข้าถือหุ้น PLANB 1.96% เล็.ลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านนวัตกรรม คาดชัดเจนปลายก.พ.นี้

  บริษัท แพลน บีมีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าลงทุนใน บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) หรือ AA และบริษัท บอร์ดเวย์มีเดีย จำกัด หรือ BWM ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Outof Home Media) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ AQUA มีราคาซื้อขายทั้งสิ้นประมาณ 2,882 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (ก) ราคาซื้อขายเงินสด 2,532 ล้านบาท (ข) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ(Net Working Capital)ของกิจการ ประมาณ 110-130 ล้านบาท และ (ค) สิทธิในการให้ใช้สื่อโฆษณาของบริษัทแก่ AQUA เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่มีการโอนกรรมสิทธิซื้อขายหุ้น มูลค่า 220 ล้านบาท

  ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าบริษัทจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ AQUA ภายในเดือนม.ค.65 และคาดว่าจะดำเนินการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นภายในเดือนมี.ค.65 โดยภายหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขาย AA และ BWM จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

  บริษัท อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 434,847,626.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 443,247,626.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 84,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 8,400,000 บาท เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ AQUA ราคาเสนอขายหุ้นละ7.22 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 1.96% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 606,480,000 บาท โดย AQUA ตกลงที่จะไม่ขายหุ้นของบริษัทภายในเวลา 2 ปีนับจากวันที่ได้รับหุ้นเพิ่มทุน

  นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PLANB เปิดเผยในงานแถลงความร่วมมือกับ AQUA ว่า บริษัทได้ทำการเข้าลงทุนธุรกิจด้านสื่อ 2 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ AQUA โดยมีราคาซื้อขายทั้งสิ้นประมาณ 2,882 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าการลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างรายได้ให้ PLANB เพิ่มอีกประมาณ 800-1,000 ล้านบาท หรือคิดรายได้รวม PLANB ในปีนี้คาดว่าจะแตะระดับ 5,800-6,000 ล้านบาท

  แผนงานเบื้องต้นปี 65 คาดว่าจะใช้งบลงทุนอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อขยายจอ LED ใน 7-11 อีกประมาณ 1,000 จอ หนุนให้ภาพรวมปีนี้เห็นจำนวนจอเป็นประมาณ 3,000 จอ ส่วนการขยายการลงทุนอื่นๆ บริษัทอาจใช้จำนวนเงินอีกไม่มา โดยยังสนใจขยายกลุ่มธุรกิจด้านกีฬาเพิ่ม ซึ่งในอนาคตบริษัทคาดหวังสัดส่วนรายได้สื่อนอกบ้าน (Out of home) ลดลงเหลือประมาณ 50% จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมาณ 80% และตามแผนงานเดิมยังคาดหวังรายได้แตะระดับ 1 หมื่นล้านบาทในปี 68

  "ภาพรวมธุรกิจสื่อนอกบ้านเริ่มดีขึ้นตั้งแต่Q4/64 เป็นต้นมา โดยในปีนี้เราคาดหวังรายประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่เมื่อเรามี AQUA เข้ามา คาดว่าจะช่วยหนุนรายได้เพิ่มอีก 800-1,000 ล้านบาท โดยเราคาดหวังว่าการเติบโตของธุรกิจจะกลับมาปกติเหมือนปี 63 ซึ่งในตอนนั้นยังไม่มีรายได้จากทั้งส่วนของธุรกิจ7-11 , มวย หรือแม้แต่ธุรกิจจาก AQUA ซึ่งเราคาดหวังว่าใน 3-5 ปี รายได้จะแตะระดับหมื่นล้านบาทได้ " นายปรินทร์กล่าว

  สำหรับอัตราการใช้สื่อโฆษณา(Occupency rate) สิ้นปี 64 บริษัททำได้แล้วกว่า 40% ซึ่งในปี 6 คาดว่าอัตราการใช้สื่อจะดีเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ส่วนการลงทุนแนวควบรวมกิจการหรือ M&A ยังคงมองหาเพิ่มเติมในปีนี้ แต่อาจเป็นขนาดการลงทุนที่เล็กกว่าดีล AQUA

  ทั้งนี้แต่เดิม PLANB มีป้ายสื่อประเภท LED ประมาณ 500 ทำเล และมีป้ายบิลบอร์ดรวมบริษัทในเครืออีกประมาณหลาย 1,000 ป้าย ซึ่งบริษัทจะได้ป้ายเพิ่มจาก AQUA รวมอีกประมาณ 400 ทำเล แบ่งเป็น LED ประมาณ 150-200 จุด และ บิลบอร์ดอีก 200 ทำเล ซึ่ง PLANB จะการเป็นผู้นำสื่อนอกบ้านครอบคลุมสัดส่วน 70% ในประเทศ

  ด้าน AQUA แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ อนุมัติการจําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทย่อยซึ่งระกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) ได้แก่ (1) หุ้นสามัญจํานวน 404,430,759 หุ้นในบริษัท อควา แอด จํากัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วน 100% ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันถือในบริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จํากัด และ (2) หุ้นสามัญจํานวน 3,000,000 หุ้ในบริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จํากัด (“BWM”) คิดเป็นสัดส่วน 100% ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นในบริษัท ส.ธนา มีเดีย จํากัด ให้แก่ PLANB เป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,881,976,008 บาท

  บริษัทฯ จะยังคงมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และธุรกิจพลังงานที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนจะสรรหาธุรกิจที่มีศักยภาพ เหมาะสมแก่การลงทุนและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไปในอนาคต

  นอกจากนี้ยังอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PLANB จํานวน 84 ล้านหุ้น ในสัดส่วนไม่เกิน 1.96% ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคา ไม่เกินหุ้นละ 7.22 บาท รวมเป็นเงินจํานวนไม่เกิน 606.48 ล้านบาท

  บริษัทฯ จะนําเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ชําระคืนหนี้สินและเสริมสภาพคล่องของบริษัท รวมถึงใช้ในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของผู้ซื้อ เนื่องจากภายหลังจากการเข้าทําธุรกรรม ผู้ซื้อจะกลายเป็นผู้ประกอบการที่มีสื่อโฆษณานอกบ้าน (Outof Home Media) ครอบคลุมในแทบทุกพื้นที่ให้บริการซึ่งจะสามารถรองรับลูกค้าได้หลากหลายและช่วยในการตอบสนองต่อความต้องการในการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาของลูกค้าได้ดี

   และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน และช่วยให้อัตราการเติบโตทางธุรกิจและผลประกอบการของผู้ซื้อปรับตัวไปในทางที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้น นอกจากนี้จะนําเงินส่วนที่เหลือไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือใช้ในการเข้าลงทุนในลงธุรกิจอื่น ๆ

  นายฉาย บุนนาค รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ AQUA เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดจะมีกำไรในปี 65 ดีกว่าปี 64 เนื่องจากมีกำไรจากการขายธุรกิจสื่อให้ PLANB และบริษัทยังมีอีก 2 ธุรกิจเดิม ที่รอรับรู้กำไรเป็นประจำ ทั้งธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า และธุรกิจพลังงาน รวมถึงยังมีเงินปันผลจากการเข้าถือหุ้น PLANB สัดส่วน 1.96% เข้ามา

  สำหรับธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าปัจจุบันมีพื้นที่เช่ารวม 130,000 ตารางเมตร มีอัตราการเช่า 98% นอกจากนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าเก่าคือ ยูนิลิเวอร์ เพื่อขอเช่าพื้นที่คลังสินค้าเพิ่ม ทั้งนี้ธุรกิจดังกล่าวสร้างกำไรเข้ามาให้กับบริษัทประมาณ 200 ล้านบาท/ปี

  ด้านธุรกิจพลังงานปัจจุบันมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ประมาณ 160 เมกะวัตต์(MW) และอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าลงทุนเพิ่มในโครงการพลังงานลมในเวียดนามกับพันธมิตรอีก 1 โครงการเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ภายใต้การตัดสินใจลงทุนของพันธมิตร

  สำหรับเงินที่ได้มาจากการขายธุรกิจให้ PLANB บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้บางส่วนเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยบริษัทฯ มีความสนใจเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องมีการขอใบอนุญาต ส่วนรูปแบบการลงทุนอยู่ระหว่างศึกษา คาดว่าชัดเจนช่วงปลายก.พ. 65

 

ลักษณะธุรกิจของ PLANB
บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ธุรกิจหลักดังนี้ 1. สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media) 2. สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Classic Media) 3. สื่อโฆษณาดิจิทัล (Digital Media) 4. สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต (Retail Media) 5. สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)6. สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media) และการเพ่ิมความหลากหลายด้วยการพัฒนาธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมได้แก่ สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง อาร์ทิสเมเนจเม้นท์ และอีสปอร์ตและเกมส์ออนไลน์

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh