efinancethai

ข่าวหุ้นล่าสุด

PTT ตั้ง `ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ` นั่งประธานบอร์ดคนใหม่ มีผล 16 พ.ย.66

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 พ.ย. 66 9:31: น.

 

บอร์ด PTT มีมติแต่งตั้ง "ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ" ปลัดกระทรวงพลังงาน นั่งเป็นประธานคนใหม่ มีผล 16 พฤศจิกายน 2566

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามแนวทางที่ปฏิบัติมาตามมติคนร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 นั้น

 

ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 แจ้งปตท.ว่า เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ และเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (พรบ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) แล้ว จึงขอส่งเรื่องคืน ปตท. เพื่อดำเนินการตาม พรบ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯต่อไป

 

ดังนั้นมติคณะกรรมการ แต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ จึงแจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

 

 

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. [email protected]

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh